تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان : یک مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

رأی دهنده ای را تصور کنید که می‌خواهد میان دو یا چند نامزد انتخاباتی به یکی از نامزدها رأی دهد. پرسشی که برای پژوهشگران اهمیت دارد این است که او بر چه اساسی تصمیم می گیرد و به کدام یک از نامزدها رأی می دهد. برای پاسخ به این پرسش که رفتار رأی دهی شهروندان اصفهانی بر چه اساسی شکل میگیرد، سه مدل اصلی رأی دهی شامل: مکتب کلمبیا (مدل طبقاتی)، مدل میشیگان (هویت حزبی) و مدل داونزی (انتخاب عقلانی) مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی حاضر نشان می دهد وجه غالب الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی در پنجمین دور از انتخابات شورای اسلامی شهر با توجه به مدل میشیگان که معتقد است شاخص IPP (طبقه اجتماعی و محل سکونت شهری) از طریق متغیر مهمی با عنوان «هویت حزبی – جناحی » بر رفتار انتخاباتی تأثیر می گذارد، مورد تایید واقع شده است.
این پژوهش با رویکردی علی – تحلیلی به بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی پرداخته است. داده های این پژوهش از آمار و اطلاعات وزارت کشور در مورد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اصفهان گرفته شده است. همچنین از تکنیک جبر بولی در تحلیل تطبیقی استفاده شده است. نتایج تحلیل بولی نشان می دهد که رشد یافته ترین مناطق شهری اصفهان 4،6،13،3،1،5 و 8 که بالاترین میزان تحصیلات، درآمد و برخورداری از زیرساخت های فرهنگی را دارند بیشترین رأی خود را به اصلاح طلبان داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آمارنامه شهر اصفهان. 1395. اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهر اصفهان.
اﺳﺘﺎﻧﺪاری اصفهان. 1396. «دﻓﺘﺮ انتخابات، آﻣﺎر و اطلاعات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان». [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: لینک یافت نشد.
ایسپا. 1383. «گزارش 183: بررسی نگرش و رفتار انتخاباتی مردم تهران». [پایگاه اینترنتی]. قابل دسترس در: لینک یافت نشد.
بحرانی، محمد حسین. 1388. طبقه متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر (1320-1380) (پژوهشی در گفتمان‌های سیاسی قشرهای میانی ایران). تهران: آگاه.
تحلیلی بر میزان برخورداری فرهنگی اجتماعی محلات شهر اصفهان. 1395. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
شناسنامه فرهنگی اجتماعی محلات شهر اصفهان .1394.اصفهان: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان.
شهرام نیا، امیرمسعود، سارا نجف پور و علی تدین راد. 1394. «تبیین نقش تلویزیون و مطبوعات در رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان)». جامعه شناسی کاربردی. سال 26. شماره 2. صص. 91-106. 
حاجی یوسفی، امیر محمد، مهدی فرازی و راضیه کیوان آرا. 1390. «انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه های اجتماعی در ایران». پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 7. شماره 2. صص. 123-149.
دهقانی، حمید. 1396. «تیپولوژی مناطق 15 گانه شهری اصفهان با تاکید بر آسیب های اجتماعی محله های فوق بدخیم». جامعه شناسی کاربردی. سال 30. شماره 2. صص. 117-136.
دهقانی، حمید. 1395. از کارزارهای انتخاباتی تا رفتار انتخاباتی. تهران: جامعه شناسان.
طالبان، محمدرضا. 1388. «درآمدی روش شناسانه بر تحلیل بولی فوران از انقلاب ایران». فصلنامه علوم اجتماعی. سال 15. شماره 42 و 43. صص. 421-453.
عطارزاده، مجتبی و حسین توسلی. 1390. «تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان (پیش از انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی)». فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی. سال 2. شماره 42. صص. 421-453.
کافی، مجید. 1393. ‏‫جامعه‌شناسی تاریخی (مفاهیم، نظریه‌ها، نقد و بررسی). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
میرترابی، سعید، و مهدی میرعباسی. 1393. «ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ طبقه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺪﻳﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت (ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوره ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ (1376) و نهم (1384)». پژوهش سیاست نظری (پژوهش علوم سیاسی). شماره 15. صص. 192-157.
نورانی، همایون، و نیکو ستاری. 1396. «تحلیل میزان رویدادمداری مناطق 15 گانه کلان شهر اصفهان با تاکید بر زیرساخت های رویداد». هنرهای زیبا معماری و شهرسازی. سال 9. شماره 72. صص. 45-56.
یزدخواستی، بهجت، علی ربانی خوراسگانی و زهرا سادات کشاورز. 1394. «بررسی تاثیر بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تاکید بر نظام مردم سالاری دینی». جامعه شناسی کاربردی. سال 26. شماره 2. صص. 17-40.
References
Alexander, Jeffrey C. 2010. The Performance of Politics; Obama’s Victory and the Democratic Struggle for Power. New York: Oxford University Press. https://books.google.com/books?id=iEXPZb6In6IC&dq
Attarzadeh, Mojtaba, and Hossein Tavasoli. 2011. “The Analysis of Election Behaviour of Isfahan City Citizens (Before the Ninth Round of Islamic Majlis Council) (Persian).” Political International Researches. vol. 2. no. 5. pp. 177-193. https://www.magiran.com/paper/905326?lang=en
Bahrani, Mohamad Hossein. 2009. The Middle Class and Political Developments in Contemporary Iran (1941-2001) (Research in the Political Discourses of the Middle Classes of Iran) (Persian). Tehran: Agah. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1226288
Curtice, John. 2002. “The State of Election Studies: Mid - Life Crisis or New Youth?” Elections Studies. vol. 21. no. 2. pp. 161-168. [DOI:10.1016/S0261-3794(01)00015-4]
Dehghani, Hamid. 2016. From Election Campaigns to Electoral Behavior (Persian). Tehran: Sociologists Publications. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3951851
Dehghani, Hamid. 2019. “Urban Typology Focusing on the Social Pathologies in Super Wicked Neighborhoods of Fifteen Areas of Isfahan (Persian).” vol. 30. no. 2. pp. 117-135. https://www.magiran.com/paper/1979633?lang=en
Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row. https://books.google.com/books?id=fxoAuAEACAAJ&dq
Evans, Jocelyn A J. 2004. Voters and Voting. London: Sage. https://books.google.com/books?id=neyDyX49kPUC&dq
Hajiyousefi, Amir Mohammad, Mahdi Farazi and Razieh Keivan Ara. 2012. “The 9th Presidential Election and Social Bases in Iran (Persian).”  Journal of Political Science Association. vol. 7. no. 2. pp. 123-149. https://www.magiran.com/paper/988185?lang=en
Harrop, Martin, and William L Miller. 1987. Elections and Voters. A Comparative Introduction. Basingstoke: Macmillan. [DOI:10.1007/978-1-349-18912-0] [PMCID]
Inglehart, Ronald. 1977. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among West European Publics. Princeton, NJ: Princeton University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt13x18ck
Isfahan Cultural and Social Identity Card (Persian). 2015.Isfahan: Isfahan Municipality’s Deputy for Social and Cultural Affairs.
Isfahan’s Statistics (Persian). 2016. Isfahan: Cultural and Social Deputy of Isfahan Municipality http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4502268
An analysis of the Level of Cultural and Social Enjoyment of Isfahan’s Neighborhoods in 2016. 2016. Isfahan: Isfahan Municipality Cultural and Entertainment Organization Publications http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4619941
ISPA. 2004. “Report 183: Survey on Attitude and Electoral Behavior of People of Tehran (Persian).” [Internet]. Available at: Not Found Link.
Isfahan Provincial Government. 2017. “The Office of Election, The Statistics and Information of the Fifth Election of City Councils of Isfahan (Persian).” [Internet]. Available at: Not Found Link.
Kafi, Majid. 2014. Historical Sociology (Principles, Concepts and Theories) (Persian). Qom: Research Institute of Hawzeh and University. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3456924.
Knight, K, and Michael Marsh. 2002. “Varieties of Election Studies. Electoral Studies.” vol. 21. no. 2. pp. 169-187. [DOI:10.1016/S0261-3794(01)00016-6]
Lipset, Seymour Martin. 1959. Political Man: The Social Bases of Voting. London: Heinemann.
Merrill III, Samuel, and Bernard Grofman. 2003. A Unified Theory of Voting: Directional and Proximity Spatial Models. Cambridge: Cambridge University Press.
Mirtorabi, Saeid, and Seyed Mehdi Mirabbasi. 2014. “A Critical Study of Class-Based Analysis about Election Behavior of New Middle Class (Iran’s Presidential Elections Seventh (1995) and Ninth (2003) Periods) (Persian).” Pizhuhish-I Siyasat-I Nazari: Research in Political Science. no. 15. pp. 157-192. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246371
Najafpour, Sara,  Amir Masoud Shahramnia and Ali Tadayon Rad. 2015. “Explaining of TV and Press Role in Participation Political Culture among Students (High School Students of Isfahan Case Study) (Persian).” Journal of Applied Society.  vol. 26. no. 2. pp. 91-106. http://jas.ui.ac.ir/article_18397.html
Nooraie, Homayoon, and Nikoo Sattari. 2018. “Analysis of the Amount of Eventful in the 15 Regions of Isfahan Metropolis with Special Reference to Event Infrastructures (Persian).”  Honar-ha-ye-Ziba Memari-va-Shahrsazi. vol. 9. no. 72. pp. 45-56. https://www.magiran.com/paper/1822522?lang=en
Oskamp, Stuart, and Wesley P Schultz. 2005. Attitude and Opinion. New York: Psychology Press. https://www.amazon.com/Attitudes-Opinions-Stuart-Oskamp/dp/0805847693
Rabinowitz, George, and Stuart Elaine Macdonald. 1989. “A Directional Theory of Issue Voting”. American Political Science Review. vol. 83. no. 1. pp. 93-121.  [DOI:10.2307/1956436]
Regin, Charles. 2008. “Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond”. Chicago: University of Chicago Press. https://books.google.com/books?id=-9GLPAAACAAJ&dq
Taleban, Mohamad Reza. 2009. “A Methodological Review of Foran’s Analysis of the Islamic Republic of Iran (Persian).” vol. 15. no. 42-43. pp. 421-453.  http://journals.atu.ac.ir/article_5368.html
Yazdkhasti, Behjat, Ali Rabbani Khorasgani and Zahra Sadat Keshavarz. 2015. “Study of the influence of the Religiosity on the Electoral Behavior of Isfahan Citizens with Emphasis on Religious Democracy (Persian).” Journal of Applied Society. vol. 26. no. 2. pp. 17-40. http://jas.ui.ac.ir/article_18395.html