تبیین رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر مدل کلمبیا و میشیگان : یک مطالعه موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

رأی دهنده ای را تصور کنید که می‌خواهد میان دو یا چند نامزد انتخاباتی به یکی از نامزدها رأی دهد. پرسشی که برای پژوهشگران اهمیت دارد این است که او بر چه اساسی تصمیم می گیرد و به کدام یک از نامزدها رأی می دهد. برای پاسخ به این پرسش که رفتار رأی دهی شهروندان اصفهانی بر چه اساسی شکل میگیرد، سه مدل اصلی رأی دهی شامل: مکتب کلمبیا (مدل طبقاتی)، مدل میشیگان (هویت حزبی) و مدل داونزی (انتخاب عقلانی) مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی حاضر نشان می دهد وجه غالب الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی در پنجمین دور از انتخابات شورای اسلامی شهر با توجه به مدل میشیگان که معتقد است شاخص IPP (طبقه اجتماعی و محل سکونت شهری) از طریق متغیر مهمی با عنوان «هویت حزبی – جناحی » بر رفتار انتخاباتی تأثیر می گذارد، مورد تایید واقع شده است.
این پژوهش با رویکردی علی – تحلیلی به بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی پرداخته است. داده های این پژوهش از آمار و اطلاعات وزارت کشور در مورد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اصفهان گرفته شده است. همچنین از تکنیک جبر بولی در تحلیل تطبیقی استفاده شده است. نتایج تحلیل بولی نشان می دهد که رشد یافته ترین مناطق شهری اصفهان 4،6،13،3،1،5 و 8 که بالاترین میزان تحصیلات، درآمد و برخورداری از زیرساخت های فرهنگی را دارند بیشترین رأی خود را به اصلاح طلبان داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات