سونامی آینده، ناامنی جاده های ایران بر بخش سلامت: آیا سیاستگذاران راهکارهای نوآورانه را می شناسند؟

نوع مقاله : گزارش سیاستی

نویسندگان

1 پژوهشگر علم‌سنجی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی سیاست‌گذاری در سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.

3 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی‌درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

تصادفات جاده­ای، یک بحران و مشکل عمده سلامت عمومی و از اولویت های سیاسی هر کشوری برای مقابله با آن در سراسر جهان می باشد. در ایران، صدمات جاده ای نقش پررنگ تری دارد و در بین کشورهای با بدترین حالت ناامنی جاده ها، (وضعیت قرمز) در بین 5 کشور اول جهان قرار دارد. آمارها نشان میدهد با وجود آنکه ﺟﻤﻌﻴﺖ  کشور ایران ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن می باشد، اما درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده ای این ﻛﺸﻮر 2درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت جهانی و 1.5برابر  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .در کشور ایران برای ایمنی جاده ها و کاهش تصادفات، با توجه به تجربه سایر کشورها و چالش های تشدید ناایمنی جاده ها در آینده، ابتدا نیازمند تدوین سناریو محتل برای آینده  ناایمنی جاده می باشیم و سپس، در نظر گرفتن عواملی نظیر، تشکیل شورای دائم ایمنی جاده برای نظارت و ارزیابی ایمنی جاده می تواند بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امینی، حسین. ۱۳۹۳. تحلیل آمار تصادفات جاده های در ایران و مقایسه آن با آمار جهانی. در: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی ( ۳۱ اردیبهشت).زنجان: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.
Amini, Hossein. 2014. “Analysis of Road Accident Statistics in Iran and Comparison with Global Statistics(Persian).” Paper present at: Third National Conference of Roadway, Railway and Arial Accidents. Zanjan: Zanjan Islamic Azad University. https://www.symposia.ir/NCRRAF03
Hakkert , A. Shalom, and Victoria Gitelman. 2014. “Thinking about the History of Road Safety Research: Past Achievements and Future Challenges”. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. vol.25. part. B. pp. 137-149. [DOI:10.1016/j.trf.2014.02.005]
Christie, Nicola. 2018. “Why we need to view road safety through a public health lens?” Transport Reviews.vol. 38. no. 2. pp. 139-41. [DOI:10.1080/01441647.2018.1411226]
Naghavi, Mohsen, et al. 2009. “Adverse Health Outcomes of Road Traffic Injuries in Iran After Rapid Motorization”. Archives of Iranian Medicine. vol.12. no. 3. pp. 284-94. [PMID]
The Economist. 2017. “Roads Are Becoming More Deadly in Developing Countries”.The Economist [Internet]. 29 September.Available at: https://www.economist.com/graphic-detail/2017/09/29/roads-are-becoming-more-deadly-in-developing-countries
Teimourzadeh, Kazem, Jafar Pourmahmoud and Sohrab Kordrostami. 2019. “A Novel Approach to Evaluate the Road Safety Index: A Case Study in the Roads of East Azerbaijan Province in Iran”. Iranian Journal of Management Studies. vol. 12. no. 2. pp. 39-59. https://ijms.ut.ac.ir/article_70122.html
Rahimi-Movaghar, Vafa. 2010. “Factors Involved in The Past And Present History of Road Traffic Injuries and Deaths in Iran.” Archives of Iranian Medicine. vol. 13. no.2. pp. 173-174. [PMID]