سونامی آینده، ناامنی جاده های ایران بر بخش سلامت: آیا سیاستگذاران راهکارهای نوآورانه را می شناسند؟

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسندگان

1 پژوهشگر علم‌سنجی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی سیاست‌گذاری در سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.

3 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی‌درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

تصادفات جاده­ای، یک بحران و مشکل عمده سلامت عمومی و از اولویت های سیاسی هر کشوری برای مقابله با آن در سراسر جهان می باشد. در ایران، صدمات جاده ای نقش پررنگ تری دارد و در بین کشورهای با بدترین حالت ناامنی جاده ها، (وضعیت قرمز) در بین 5 کشور اول جهان قرار دارد. آمارها نشان میدهد با وجود آنکه ﺟﻤﻌﻴﺖ  کشور ایران ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن می باشد، اما درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده ای این ﻛﺸﻮر 2درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت جهانی و 1.5برابر  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .در کشور ایران برای ایمنی جاده ها و کاهش تصادفات، با توجه به تجربه سایر کشورها و چالش های تشدید ناایمنی جاده ها در آینده، ابتدا نیازمند تدوین سناریو محتل برای آینده  ناایمنی جاده می باشیم و سپس، در نظر گرفتن عواملی نظیر، تشکیل شورای دائم ایمنی جاده برای نظارت و ارزیابی ایمنی جاده می تواند بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات