ترکیب رو ش‌های دلفی فازی و تحلیل تاثیر متقابل برای تع یین پیشرا ن‌های اصلی موثر بر تهدیدات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت دانشکده فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تقابل دو کشور آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دارای پیشینه نسبتاً طولانی است و چالش‌های اخیر در حوزه های: نظامی، هسته ای، جنگ های نیابتی، برنامه موشکی، امنیت رژیم صهیونیستی، ادعای حقوق بشری و ... بر شدت آن افزوده است. تحقیق حاضر تلاش نموده با کمک روش‌های آینده‌پژوهی، پیشران های اصلی وکلیدی مؤثر بر تهدیدات آمریکا علیه ج.ا. ایران را شناسایی و ارائه نماید. برای این منظور از ترکیب روش های دلفی فازی و تحلیل تأثیر متقابل برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. برای رسیدن به این هدف در بخش اول تحقیق، با کمک مطالعات کتابخانه ای و بهره‌گیری از نظرات خبرگان 52 پیشران مؤثر بر تهدیدات نظامی آمریکا علیه ج.ا. ایران شناسایی گردید و پس از انجام سه مرحله فرآیند دلفی فازی به 10 پیشران تقلیل یافت. در بخش دوم با کمک روش تحلیل تأثیر متقابل، پیشران های اصلی و کلیدی شناسایی و معرفی گردیدند. نتایج حاصله نشان می دهد پیش ران های "جنگ نیابتی" و "تقویت قدرت نظامی کشورهای منطقه" به دلیل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هم‌زمان و همچنین قرار گرفتن در ناحیه شمال شرقی نمودار، به عنوان پیش ران های اصلی و کلیدی مؤثر بر تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ج.ا.ایران مطرح می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات