مطالعه کیفی سنخ شناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سنخ شناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش، به روش کیفی در نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کلیه منابع داخلی و خارجی اعم از مقاله ها، سخنرانی ها، سایت ها و گزارش های خبری، مصاحبه ها، فیلم و... بود ه اند که در فاصله بین سال های 1393 تا 1397 ( چهار سال)، در خصوص گروه داعش تولید شده اند. به منظور نمونه‌گیری به دلیل ماهیت کیفی تحقیق، تعداد 42 منبع مستند که واجد استانداردهای لازم بودند را به صورت هدف‌مند انتخاب و مورد تحلیل کیفی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های پژوهش عضویت در گروه داعش در اثر تعامل عوامل موقعیتی - بیرونی و عوامل درون فردی، تحت تاثیر بستر حاکم و متغیر های مداخله ایی با استفاده از راهبرد های مختلفی ازجمله، همنوایی گروهی در سنخ اطلاعاتی در گام نخست و ادامه فعالیت اعضای داعش تحت تاثیر راهبرد همنوایی گروهی در سنخ هنجاری قابل تبیین است. افزایش تنش در روابط اجتماعی و همچنین در شخصیت درون فردی از جمله پیامد های عضویت و ادامه فعالیت در گروه داعش بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات