نظم امنیتی منطقه‌ای خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانش آموخته دکترای روابط بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، ایران.

چکیده

چکیده
امروزه با پیچیدگی و آشوبی شدن سیستم بین‌ الملل، مناطق نیز شدیداً تحت تأثیر منطق پیچیدگی قرار گرفته‌ اند. یکی از مناطق مهم که از نظم امنیتی پیچیدگی متاثر گردیده است خاورمیانه می‌ باشد. در این راستا این پرسمان مطرح می‌ باشد که نظم امنیتی خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی حاکم بر آن مبتنی بر چه اصول و مبنایی می‌ باشد؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می‌ شود که غیر خطی، دینامیک و آشوبی بودن از مشخصه‌ های بارز پدیده‌ ها در منطقه خاورمیانه می‌ باشد، بر این اساس نظم امنیتی حاکم بر منطقه خاورمیانه از ویژگی غیر خطی برخوردار می‌ باشد و مبتنی بر منطق نوین و فازی است و بنابراین راهبرد های امنیتی نوین را طلب می‌ کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی به تبیین نظم امنیتی خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی دارد. بر این اساس پژوهش با توجه به تئوری پیچیدگی سعی به تبیین پیچیدگی در مناطق دارد و سپس منطقه خاورمیانه به عنوان یک نمونه موردی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات