جایگاه اروپا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر دولت سیزدهم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

چکیده

روابط ایران و اروپا قدمتی بیش از چهار قرن دارد و اولین تماس‌ها با اهداف سیاسی به دوره شاه اسماعیل صفوی باز می‌گردد. از همان موقع، ایران به تدریج وارد بازی های ژئوپولیتیک میان قدرت های اروپایی می گردد.‌ با آنکه انقلاب اسلامی و سیاست خارجی ایدئولوژیک ایران، روابط سیاسی میان این کشور و دول اروپایی را دگرگون نمود، اما مناسبات اقتصادی تا بخش زیادی دست نخورده باقی ماند و ایران تا قبل از پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم های هسته ای امریکا در سال ۲۰۱۲، شریک‌ نخست تجاری ایران باقی ماند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فراز و فرود های روابط ایران و اروپا در وهله نخست و سپس در مرحله دوم و مهم تر، تحلیل جایگاه اتحادیه اروپا در سیاست خارحی دولت سیزدهم می باشد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش این است که، اتحادیه اروپا از چه جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بویژه دولت سیزدهم برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش استدلال این مقاله بر این پایه استوار است که، نیاز اقتصادی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا و تلاش ایران برای جلوگیری از همگرایی اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال این کشور، همواره گسترش همکاری با این اتحادیه را به یک الویت راهبردی ایران طی دهه های گذشته تبدیل نموده است. با این حال تجربه انفعال اتحادیه اروپا در قبال خروج آمریکا از برجام و نیز افزایش جایگاه قدرت های شرقی در نظام بین الملل از انگیزه دولت سیزدهم در ایران جهت تعمیق روابط با اتحادیه اروپا کاسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات