دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آذر 1401 (ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم) 

مقالات پژوهشی ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم

نامه به سردبیر

10.22034/sspp.2022.699873

ابوذر گوهری مقدم