تحلیل سیاست‌های‌ گسترش گونه های مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی و برنام هریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و برنام هریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی موضوع تحلیل انتقادی سیاست‌های گسترش گونه‌های مدارس در نظام جمهوری اسلامی ایران ، با استفاده از رویکرد کیفی انتقادی انجام شده است. برای گرد‌آوری شواهد از متون قانونی/سیاستی همچون سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سند جامع نقشه علمی کشور، مبانی نظری تحول بنیادین، مجموعه قوانین و مقررات آموزش و پرورش، مجموعه مصوبات شورای عالی آموزشی و پرورش و همچنین پژوهش با موضوع گونه شناسی مدارس استفاده شد. این اسناد بر اساس رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه و برای تحلیل متون از رویکرد ریزرو و لینگارد و همچنین طرح تحلیل مارپیچ کرسول ، مورد تحلیل واقع شدند. یافته‌ها نشان داد که در چهار دوره تاریخی نظام آموزش و پرورش ایران از دوره پیش از مشروطیت تا حاکمیت جمهوری اسلامی، گفتمان غالب سیاست‌های گسترش گونه های مدارس، در دو بعد عدالت آموزشی و مشارکت همگانی متمرکز بوده است. لذا نیاز به تخصص، قانونمدار کردن سیاستها و برنامه‌های مرتبط با آموزش و پرورش و جبران عقب افتادگی‌ها و تلاش در رفع بیسوادی جامعه به عنوان عوامل اتخاذ سیاست گسترش گونه های آموزش و پرورش مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع فارسی
اخلاقی، آ.، صالح صدیق‌پور، ب. و نوید ادهم، م. (1399). آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند تحوب بنیادین آموزش و پرورش در افق 1400. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 10(34)، 80-56.
ایروانی، ش.، غفاری، ا. ح. و قربانی، ع. (1399). بررسی تاریخی تنوع مدارس در ایران (با ملاحظات سیاست‌گذاری). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
آرشیو ملی اسناد، شناسه سند: 50423 /297
آهن‌چیان، م. ر. (1378). نقش‌های جدید  طرح نوسازی مدرسه و آماده سازی مدیر برای آن . قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.
پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. (1393). بررسی کارکردهای آشکار و پنهان تنوع و چندگونگی مدارس. تهران: پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
جعفری، پ. (1389). مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش. تهران: عترت نو‏‫‏.
جهانیان، ر. و محجوبی، س. (1390). سیاست‌‌های آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن. علوم سیاسی، 16 ،203-189.
حاضری، ع. م. و آریان‌راد، ا. (1396). مسئله عدالت آموزشی در دهه نخست دوره جمهوری اسلامی. تاریخ نامه انقلاب. 1(11)، 171-145.
حکمت، ع. ا. (1354). یادداشت‌هایی از عصر پهلوی: دانشگاه تهران چگونه به‌وجود آمد. مجله خاطرات وحید، 42، 25-19.
خدری، ع.، سعیدیان خوراسگانی، ن. و شاه‌طالبی حسین‌آبادی، ب. (1397). مطالعه شیوه‌های خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به‌منظور ارائه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش ایران، پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12، 471-489.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
دراکر، پ. (1391). چالش‌های مدیریت در سده 21 [م. طلوع، ترجمه فارسی]. تهران‌: مرکز امور توان‌بخشی نابینایان کشور رودکی.
شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی. (1358). مصوبه 12/2/1358 شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی. تهران: شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی
طالبی، ب.، سیدنظری، ن. و سودی، ح. (1396). ارائه مدل ادراکی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش ایران. رهیافت، 27(65)،130-113.
عباسپور، ع. و مرادی، ک. (1396). تحلیل انتقادی سیاست آموزشی؛ بازخوانش ارزش‌های گمشده. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 3(3) ،160-137.
عسگری، م.، الهی‌منش، م. ح. و پریزاد، ر. (1397). مقایسه سیاست‌گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی. مطالعات راهبردهای سیاست‌گذاری عمومی، 9(30) ،132-113.
علاقه‌بند، ع. (1392). مدیریت عمومی. تهران: روان.
غلامی، ح. و شهامت، ن. (1399). سیاست‌گذاری و مدارس غیرانتفاعی. پنجمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روان‌شناسی، تهران، ایران، 10 تیر 1399.
فاطمی‌نیا، م. ع. و عباسی، ن. (1400). سیاست خصوصی‌سازی مدارس دولتی: ارزیابی طرح «مدارس خرید خدمات» در استان قم. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 11(40)، 438-416.
فوزی، ی. (1384). تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب. تهران: م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام ‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍ؤس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج.‌
قاجارگر، م. (1380). مقدمه‌ای بر خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش در ایران. تهران: زهد.
قریشی خوراسگانی، م.، نظرزاده زارع، م. و بهرامی، ب. (1400). بررسی وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی شهر تهران. فصلنامه مدیریت مدرسه، 9(1)، 288-262.
کرمی، ح. (1393). تحلیلی بر تنوع مدارس در ایران [‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه الزهرا.
کریمیان، ع. (1377). مدارس جدید ایرانی از 1286 تا 1308. نامه پارسی، 10، 107-92.
مرکز پژوهش‌های مجلس. (1358). لایحه قانونی راجع به اداره واحدهای آموزش غیر‌دولتی به‌صورت دولتی، مصوب 2/12/1358، شورای انقلاب. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
مرکز پژوهش‌های مجلس. (1387). قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
مرکز پژوهش‌های مجلس. (1395). گونه‌شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران (با تأکید بر تحلیل اجتماعی پیامدهای آن). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
مشرف نفیسی، ح. (1328). گزارش مشرف نفیسی پیرامون سازمان برنامه. تهران: سازمان برنامه، مصاحبه‌ها.
نیازآذری، ک.، اسماعیلی‌شاد، ب. و ربیعی، م. (1390). سیاست‌گذاری و فرایند خط‌مشی عمومی در نظام آموزشی.  قائم‌شهر: انتشارات مهرالنبی.
هاشمیان، ف.، زندیان، ه. و آقامحمدی، ج. (1394). تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، 3(12)، 26-1.
 
References
Abbaspour, A., & Moradi, K. (2017). [ Methodology of the critical education policy analysis: Re-reading of missing values (Persian)]. Public Policy, 3(3), 137-160. [Link]
Acosta, L. (2016). Constitutional right to an education in selected countries. Washington: The Law Library of Congress. [Link]
Ahanchian, M. R. (2008). [New roles of the school renewal plan and preparation of the principal for it (Persian]. Qom: Tebyan Cultural Institute.
Akhlaghi, A., Saleh, B., & Navidadham, M. (2020). [Future study of impelemantation of education nationl policy in Horizon 1404 (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 10(34), 56-80. [Link]
Alagheband, A. (2013). [public management (Persian)]. Tehran: Ravan. [Link]
Alimi, O. S., Ehinola, G. B., & Alabi, F. O. (2012). School types, facilities and academic performance of students in senior secondary schools in Ondo State, Nigeria. International Education Studies, 5(3), 44-48. [DOI:10.5539/ies.v5n3p44]
Askari, M., Elahimanesh, M. H., & Parizad, R. (2019). [A comparison study of Iranian and Japanese educational policy at elementary level (Persian)]. Strategic Studies of public policy, 9(30), 113-132. [Link]
Belfield, C. R., & Levin, H. M. (2002). The effects of competition on educational outcomes: A review of the United States evidence. Review of Educational Research, 72(2), 279–341. [DOI:10.3102/00346543072002279]
Bell, L., & Stevenson, H. (2006). Education policy: Process, themes and impact. New York: Routledge. [Link]
 Celeste, L., Baysu, G., Phalet, K., Meeussen, L., & Kende, J. (2019). Can school diversity policies reduce belonging and achievement gaps between minority and majority youth? Multiculturalism, colorblindness, and assimilationism assessed. Personality and Social Psychology Bulletin, 45(11), 1603-1618. [DOI:10.1177/0146167219838577] [PMID]
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage. [Link]
Deraker, P. (2012). Management challenges in the 21st century [M. Tolo,Persian Trans.]. Tehran: Center for The Rehabilitation of The Blind, Rudaki. [Link]
Diem, S., & Young, M. D. (2015). Considering critical turns in research on educational leadership and policy. International Journal of Educational Management, 29(7), 838-850. [DOI:10.1108/IJEM-05-2015-0060]
Fagerlind, I., & Saha, L. J. (1983). Education and national development. London: Pergamon Press. [Link]
Fateminia, M., & Abbasi, N. (2021). [Public school privatization policy: Evaluation of” Service Purchasing Schools” project in Qom province (Persian)]. Strategic Studies of Public Policy, 11(40), 416-438. [Link]
Fozi, Y. (2005). [Political and social situations after the Islamic Revolution in Iran (Persian)]. Tehran: Oroj. [Link]
Ghajargar, M. (2001). [An introduction to the privatization of Iran’s education system, history, methods and policies of privatization (Persian)]. Tehran: Zohd. [Link]
Gholami, H., & Shahamat, N. (2020). [Policy making and non-profit schools (Persian)]. The Fifth International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology, Tehran, Iran, 30 June 2020. [Link]
Ghoraishi Khorasgani, M. S., Nazarzadeh Zare, M., & Bahrami, B. (2021). [Investigating the situation of educational equity in the public schools in Tehran (Persian)]. Journal of School Administration, 9(1), 262-288. [Link]
Guo - Brennan, L., & Guo - Brennan, M. (2020). Global Citizenship educaition and justic for immigrant students: Implications for administration, leadership, and teaching in schools. In R. Papa (Eds), Handbook on promoting social justice in education (pp. 1 - 20). Cham: Springer. [Link]
Hashemian, F., Zandian, H., & Aqamohammadi, D. (2016). [Analysis of private sector participation in the education system (Persian)]. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 3(12), 1-26. [Link]
Hazeri, A. M., & Arian Rad, A. (2017). [The problem of educational equity in the first decade of the Islamic Republic Reign (Persian)]. Zharfapazhooh, 1(11), 145-171. [Link]
Hekmat, A. A. (1975). [Notes from the Pahlavi era: How Tehran University was created (Persian)]. Khaterat-e- Vahid, 42, 19-25. [Link]
Henn, F. J. (2021). How education outcomes differed between types of schools in nineteenth-century South Africa [MA thesis]. Cape Town: University of The Western Cape. [Link]
Institute of Development Studies. (20140. [Examining overt and hidden functions
The diversity of schools
(Persian)]. Tehran: Institute of Development Studies. [Link]
Iravani, Sh., Ghafari, A. H., & Ghorbani, A. (2020). [Historical study of the diversity of schools in Iran (policy considerations). Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic Of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic Of Iran. (1980). [The legal bill regarding the administration of non-governmental education units in a governmental manner (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (2017). [Typology of schools in Iran’s education system (with emphasis on the social analysis of its consequences) (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. (2008). [Non-profit schools establishment law (Persian)]. Tehran: Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran. [Link]
Jafari, P. (2010). [Private sector participation in education (Persian)]. Tehran: Etrat-e- No. [Link]
Jahanian, R., & Mahjobi, S. (2011). [An analytical study of Iran’s education in globalization era (Persian)]. Political Science Quarterly, 16, 189-203. [Link]
Jorgensen, M., & Phillips, L. J. (2002). Discourse analysis as theory and method. New York: Sage. [DOI:10.4135/9781849208871]
Karimi, H. (2014). [An analysis on the diversity of schools in Iran (Persian)][MA thesis]. Tehran: Alzahra University. [Link]
Karimian, A. (1998). [New Iranian schools from 1286 to 1308 (Persian)]. Name-e-Parsi, 10, 92-107. [Link]
Khederi, A., Saedian, N., & Shahtalebi, B. (2018). [To study the ways of privatization in education in selected countries in order to provide a suitable conceptual framework for privatization in education in Iran (Persian)]. Journal of Research in Educational Systems, 12, 471-489. [Link]
Khorsandi Taskoh, A. (2014). A critical policy analysis of internationalization in postsecondary education: An Ontario case study [PhD dissertation]. Ontario: The University of Western Ontario. [Link]
Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. New York: Verso Books. [Link]
Laclau, E., & Mouffe, C. (1987). [Hegemonía y estrategia socialista (Spanish)]. Madrid, España. [Link]
Levine J. D. (2002). Essy in economic of education [PhD dissertation]. Amesterdam: University of Amesterdam. [Link]
Moshref Nafisi, H. (1949). [Musharraf Nafisi’s report about the Planning and Budget Organization (Persian)]. Tehran: Planning and Budget Organization.
Niazazari, K., Esmaeili shad, B., & Rabie, M. (2012). [Policy making and public policy process in educational system. (Persian)]. Ghaemshahr: Mehrulnabi.[Link]
Nolan, A. (2019).The right to a standard of living adequate for a child’s development. In J. Tobin (Ed.), The UN convention on the rights of the child : A commentary (pp. 1054-1021). New York: Oxford University Press. [Link]
Olssen, M., Codd, J. A., & O’Neill, A. M. (2004). Education policy: Globalization, citizenship and democracy. California: SAGE Publications Inc. [DOI:10.4135/9781446221501]
Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London: Routledge. [DOI:10.4324/9780203867396]
Supreme Council of the Cultural Revolution. (1979). [Resolution of 12/2/1358 Council of the Cultural Revolution of the Islamic Republic (Persian). Tehran: Supreme Council of the Cultural Revolution.
Supreme Council of the Cultural Revolution. (2011). [Document on the fundamental transformation of education (Persian)]. Tehran: Supreme Council of the Cultural Revolution. [Link]
Talebi, B., Seyed Nazari, N., & Soodi, H. (2017). [Presentation perceptional policy making model of education in Iran (Persian)]. Rahyaft, 27(65), 113-130. [Link]
Uemura, M. (1990). Community participation in education: What do we know? Washington, D.C: The Word Bank. [Link]