ایدئولوژی بدبینانه: سیاست خارجی ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی امتناع در برقراری روابط میان ایران و آمریکا، مهم‌ترین بحث حوزه مطالعات ایران و آمریکاست. در زمینه اینکه چرا این روابط عادی نمی‌شود، معمولاً بیشتر انتقادات متوجه سیاست خارجی ایران بوده و سیاست خارجی آمریکا بسیار کم‌انتقاد مفروض گرفته می‌شود. این مقاله در نظر دارد با بررسی انتقادی سیاست خارجی ایالات متحده در دوران کلینتون و بوش (سال‌های مقارن با ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، 84-1376)، چنان فرضیه‌ای را به چالش بکشد. در این راه، فرضیه رقیب این است که برداشت مسلط در سیاست خارجی آمریکا از جمهوری اسلامی بر پایه مبانی خاصی شکل می‌گیرد که در چالش با جمهوری اسلامی، به شکل یک «ایدئولوژی بدبینانه» عمل می‌کند که عادی‌شدن این روابط را برنمی‌تابد. برای بررسی این فرضیه، نخست مهم‌ترین مبانی سیاست خارجی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی بررسی می‌شود تا نشان داده شود چگونه تحت یک ایدئولوژی بدبینانه سامان می‌یابد. سپس، این سیاست را در سال‌های یاد شده بررسی می‌کنیم و الگوهایی از آن را استخراج می‌کنیم که نشان‌دهنده امتناع از عادی‌شدن روابط با جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها


منابع

امجد، م. (1383). سیاست و حکومت در ایالات متحده. تهران: سمت.

برزگر، ج. (2003). روابط ایران و آمریکا؛ تغییر در کدام شرایط؟. سایت بی بی سی فارسی (29 اکتبر)؛ قابل بازیابی در نشانی اینترنتی زیر:

بیل، ج. (1381). سیاست استیلاجویی: ایالات متحده و ایران. ترجمه عباس ایمان­پور. اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 6-175 (فروردین و اردیبهشت)، ص ص 57-48.

خامنه­ای، آیت­الله س. ع. (1379 الف). دیدار و سخنرانی‌ در جمع‌ زائران‌ حرم‌ حضرت‌ امام‌ رضا (ع‌). (6 فروردین)؛ قابل دستیابی در نشانی اینترنتی زیر:

خامنه­ای، آیت­الله س. ع. (1379 ب). بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار گروه کثیرى از جوانان استان اردبیل‏. (5 مرداد)؛ قابل دستیابی در نشانی زیر:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3018 خامنه­ای، آیت­الله س. ع. (1384). دیدار جمع کثیری از مردم استان کرمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای این شهر‏. (11 اردیبهشت 1384)؛ قابل دسترسی در نشانی اینترنتی زیر:

خرازی، ک. (1379). خرازی: نگاه آمریکا به ایران تغییر کرده است. (مصاحبه با کمال خرازی). روزنامه همشهری(18 فروردین).

رشیدی، ع. (1380). تراژدی ایالات متحده آمریکا، از نظام حکومتی مردم­سالار، خیرخواهی و بی­گناهی، تا غرور و آشفتگی و پیش­قراولی جهانی. اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 2-171 (آذر و دی)، ص ص 19-4.

رینولدز، چ. (1371). وجوه امپریالیسم. ترجمه سیدحسین سیف­زاده. تهران: دفترمطالعات سیاسی و بین­المللی.

کگلی، چ. دبلیو. و الف آر. ویتکف (1382). سیاست خارجی آمریکا: الگو و روند. ترجمه اصغر دستمالچی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.

روزنامه جمهوری اسلامی (11 شهریور 1375).

سمتی، م. هـ (1377). بحران تصمیم‌گیری در دستگاه سیاست خارجی آمریکا؛ رویارویی با انقلاب اسلامی ایران. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 39 (بهار)، صص 62-145.

کسینجر، هـ. (1379). دیپلماسی. ترجمه فاطمه سلطانی یکتا و علیرضا امینی. تهران: انتشارات اطلاعات.

مهرپور، ح. (1384). وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی 84 1376. تهران: نشر ثالث.

Albright, M. (2000). US-Iran relations. Speech by Secretary of State Madeleine Albright. Washington, D.C. (March 17); Retrieved from http://asiasociety.org/policy-politics/strategic-challenges/us-asia/us-iran-relations

Albright, M. (2005). Madam secretary: A memoir. New York: Miramax Books.

Alikhani, H. (2000). The power of the lobby: AIPAC and US sanctions against Iran. Global Dialogue, Vol. 2, No. 3 (Summer).

Ammon, H. (1990). James Monroe: The quest for national identity. Virginia: University of Virginia Press.

Bartos, O. and P. Wehr (2002). Using conflict theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Bennet, J. (2002). Seized arms would have vastly extended Arafat arsenal. New York Times (January 12).

Dobbins, J. (2004). Time to deal with Iran. Washington Post (May 6).

Donnelly, T. and V. Serchuk, (2005). Transforming America’s alliances. National Security Outlook. American Enterprise Institute for Public Policy Research (January); Retrieved from http://www.aei.org/docLib/20041223_NSOJan2005gCC.pdf

Hirsh, S. (2007). A Failed Shot at Peace with Iran?. Newsweek (August 2).

Hopf, T. (1998). The promise of constructivism in International Relations theory. International Security, Vol. 23, No. 1 (Summer), pp. 324-348.

Indyk, M. (2009). Innocent abroad: An intimate account of American peace diplomacy in the Middle East. New York: Simon and Shuster, pp. 42-3.

Hunt, M. (1987). Ideology and US foreign policy. New Haven: Yale University.

Kriesberg, L. (1998). Constitutive conflicts: From escalation to resolution. Oxford: Rowman and Littlefield, Inc.

Khalaf, R. (2000). World Bank may resume Iran loans. Financial Times (January 29/30).

Pollack, K. (2004). The Persian Puzzle: the Conflict between Iran and America. New York:

Ramazani, R. K. (1990). Iran’s export of the Iranian Revolution: Politics, ends, and means. in The Iranian Revolution: Its global impact. edited by John Esposito. Miami: Florida International University Press, pp. 40-62.

Roy, O. (1998). Tensions in Iran: The future of the Islamic Revolution. Middle East Report, No. 207 (Summer).

Rubin, M. (2009). Iran: Recent developments and implications for U.S. policy. House Foreign Affairs Committee (July 22); available at http://www.meforun.org/2409/iran-developments-implications-us-policy

Ryn, C. G. (2003). The ideology of American empire. Orbis (Summer), pp.383-97.

Safire, W. (2002). Arafat's implausible denials. New York Times (January 10).

Schlesinger, Arthur, (1988). The vital center: The politics of freedom. Boston: Da Capo Press.

Schrecker, E. W. (2002). Age of McCarthyism: A brief history with documents. Boston: Bedford/St. Martin’s Press.

Slavin, B. (2002). Q & A with Iranian foreign minister Kamal Kharrazi. USA Today (Sep. 18).

Whitaker, B. and J. Astill (2003). Bush signals softer line on Iran. Guardian (Dec. 31).