مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (SSPP) - واژه نامه اختصاصی