طراحی الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران ارائه شده است. تنوع فرهنگی موجود در ایران و مواجهه فرهنگ ایرانی با پدیدۀ جهانی شدن دو ضرورت اساسی طراحی الگوی هم افزایی فرهنگی به عنوان الگوی مطلوب مدیریت فرهنگی در کشور می باشند. روش این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 70 سؤال بود. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ التحصیلان دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در کشور بودند که تعداد این افراد تا زمان پژوهش 22 نفر تعیین گردید. علت انتخاب فارغ التحصیلان دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی به عنوان جامعه آماری، تخصص و بلوغ علمی و فرهنگی این افراد در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، موضوع مورد پژوهش می باشد. هم افزایی فرهنگی مؤثرترین رویکرد مدیریت تأثیرات تنوع فرهنگی است که براساس نتایج حاصل از تحقیق الگویی در چهار بعد و هشت مؤلفه بعنوان الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران طراحی گردید. این ابعاد و مؤلفه ها شامل بعد راهبردی (اهداف فرهنگی مشترک و روشن، رهبری اثربخش فرهنگی)، بعد اجتماعی (تعهد به اهداف مشترک فرهنگی، اعتماد اجتماعی)، بعد فرهنگی (ارتباطات میان فرهنگی، گفتگوی بین فرهنگی)، بعد مهارتی (هوش فرهنگی و خلاقیت فرهنگی) می باشند. همچنین در این مقاله عوامل مؤثر و اهمیت آنها در ایجاد و توسعۀ هم افزایی فرهنگی و واگرایی فرهنگی در ایران مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها