سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با بحرانهای بانکی

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده بیمه اکو

چکیده

بحران‌های مالی به‌طور عام و بحران بانکی به‌طور خاص پدیده‌ای رایج و فراگیر در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه هستند. این مقاله ضمن تعریف بحران بانکی و گزارش میزان شیوع آن در ادوار مختلف، سیاست‌های پولی و مالی که در کشورهای مختلف برای مقابله با بحران‌های بانکی اتخاذ شده را تشریح کرده و نشان می دهد که در افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت گزینه‌های مختلفی پیش روی سیاستگذاران قرار دارد. این سیاست‌ها شامل ممانعت از تبدیل سپرده‌ها (از بلندمدت به کوتاه‌مدت) یا ممانعت از خروج سپرده، سهل‌گیری نسبت به مقررات کفایت سرمایه، کمک نقدینگی اضطراری، تضمین دولتی سپرده‌ها، سیاست‌های معطوف به سازمان‌دهی مجدد بخش بانکی (و مالی) و سیاست ناظر بر تأمین سرمایه برای بانک‌ها می‌شود. در ادامه نقش سیاست مالی در کنار سیاست پولی در مقابله با بحران بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت در مورد اثربخشی این سیاست‌ها و همچنین رابطه بده بستان میان آن‌ها نکاتی را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Baldacci, E., Gupta, S., & Mulas-Granados, C. (2009). How Effective is Fiscal Policy Response in Systemic Banking Crises? Washington: International Monetary Fund.

Calomiris, C. W., Klingebiel, D., & Laeven, L. (2005). Financial Crisis Policies and Resolution Mechanisms. In P. Honohan, & L. Laeven, Systemic Financial Crises: Containment and Resolution (pp. 25-75). NewYork: Cambridge University Press.

Claessens, S., & Kose, M. A. (2013). Financial Crises: Explanations, Types and Implications. Washington: International Money Fund.

Executive Office of the President Council of Economic Advisors. (2009). The Effects of the Fiscal Stimulus: A Cross-Country Perspective. Washington: Executive Office of the President Council of Economic Advisors.

Honohan, P., & Laeven, L. (2005). Introduction and Overview. In P. Honohan, & L. Laeven, Systemic Financial Crises Containment and Resolution (pp. 3-22). NewYork: Cambridge University Press.

Krozner, R., & Melick, W. (2009). The Response of the Federal Reserve to the Recent Banking and Financial Crisis. An Ocean Apart? Comparing Transatlantic Responses to the Financial Crisis. Rome.

Laeven, L. (2011). Banking Crises A Review. The Annual Review of Finance and Economics, 4.1/4.24.

Laeven, L., & Valencia, F. (2008). Systemic Banking Crises: A New Database. Washington: International Monetary Fund.

Laeven, L., & Valencia, F. (2008). The Use of Blanket Guarantees in Banking Crises. Washington: International Monetary Fund.

Laeven, L., & Valencia, F. (2010). Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad and the Ugly. Washington: Internation Monetary Fund.

Laeven, L., & Valencia, F. (2011). The Real Effects of Financial Sector Interventions During Crises. Washington: International Monetary Fund.

Laeven, L., & Valencia, F. (2012). Systemic Banking Crises Database: An Update. Washington: International Monetary Fund.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. (2009). This Time is Different. New Jersey: Princeton University Press.

Romer, D. (2011). What Have We Learned about Fiscal Policy from the Crises? IMF Conference on Macro and Growth Policies in the Wake of the Crises. Washington: International Monetary Fund.