سیاست گذاری تعیین سبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل کشور

نوع مقاله: گزارش سیاستی

نویسنده

معاونت مهندسی

چکیده

انرژی یکی از عوامل اصلی توسعة هر کشور محسوب میشود و تعیین و اجرای راهکارهای مناسب در کلیة حوزه‌های مربوط به انرژی تسهیل کنندة توسعة پایدار در کشور خواهد بود. یافتن راهکارهایی برای بهبود سبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل، به عنوان پر مصرف ترین بخش های انرژی کشور امری ضروری است. در این رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب های سیاستگذاری نوین، که شرایط توسعه پایدار را مهیا می سازد پسندیده و مفید به نظر می رسد.
توسعه پایدار بر سه ستون جامعه، اقتصاد، و محیط زیست استوار است، این نوشتار ضمن توجه به پیوستگی انرژی های مورد استفاده در بخش حمل و نقل از یک سو و پایداریِ توسعه کشور از سوی دیگر، بر لزوم تدوین سیاست گذاری کلان در این بخش تاکید می کند. علیرغم تشکیل نهادهایی در کشور برای سیاست گذاری در حوزه های انرژی و حمل و نقل مشاهده می شود اولاً نسبت به ارکان سه گانه توسعه پایدار کم توجهی شده است و ثانیاً نقش سیاست گذاری کلان به عنوان موضوعی راهبردی در دورنمای این نهادها به قدر کفایت استوار و سازمان یافته نیست. از این رو این نوشتار پیشنهاد تاسیس نهادی موقت تحت نام کارگروه های مطالعاتی را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می نماید و این هدف را مد نظر دارد که در این کارگروه ها به ارزیابی فنی و اقتصادی، ارزیابی زیست محیطی و اجتماعی از منظر توسعه مطلوب و ماندگار، و نیز ارزیابی برنامه ریزی و مدیریتی سبد انرژی ترابری کشور پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-    ترازنامه انرژی کشور، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، 1392

2-  فطرس محمد و دیگران،  "برآورد تابع تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جاده های ایران"،  فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، سال دوم، شماره هفتم، پاییز 1393، صص 23-42.

3-  عابدی و دیگران، "ارزیابی اقتصادی-زیست محیطی نوسازی و گازسوز نمودن ناوگان مینی بوس رانی شهر تهران"،  فصلنامه انسان و محیط زیست، دوره 9، شماره 1 (16-پیاپی 27) ، بهار 1390، صص 1-9.

4-    کتاب اطلاعات حمل و نقل کشور، 1388، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت.

5-    ملکی، عباس؛ سیاست گذاری انرژی، تهران: نشر نی، 1393.

6-     ملکی، عباس؛ آینده پژوهی و انرژی، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1392.

7-    ملاکی، محمد و دیگران؛ "مطالعات آینده شناسی در صنعت برق ایران یک ضرورت ملی، همایش آینده پژوهی، فناوری و چشم انداز توسعه"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خرداد1385.

8- منظور و دیگران، " ارزیابی اقتصادی توسعه بکارگیری سوخت گازطبیعی فشرده CNG درناوگان اتوبوسرانی تهران"، پژوهشنامه حمل و نقل، 1388.

9-    DS Chang et al, “Evaluation Framework for Alternative Fuel Vehicles: Sustainable Development Perspective.” Journal of Sustainability, 2015, 7, pp. 11570-11594.

10-    Baumol, William J. and Alan S. Blinder; Economics: Principles and Policy; (Nine Edition); Mason, OH: Cengage Learning, 2013.

11-    Robertson, Steve; "Global Energy Considerations & the Role of Nuclear, Think Smaller, Think Modular?";  Energy Business Advisor; June 2012

12-   Transportation Energy Data Book, 2014, edition 34, ORNL.

13-  Trends in Global CO2 Emissions: 2014 Report, PBL and JRC.

14-    Key World Energy Statistics: IEA 2014 Report.