تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار کارآفرینی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی آزادشهر، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

نتایج چشمگیر کارآفرینان به­عنوان یکی از مهمترین بازیگران توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، توجه سیاست­گذاران را به خود جلب کرده است. بخش قابل توجهی از سیاست­ها به تسهیل شرایط برای انجام فعالیت­های کارآفرینی اختصاص دارد. سیاست‌گذاری کارآفرینی به­ منزلۀ حوزه‌ای نوظهور، به­خوبی توسعه نیافته و اغلب سیاست‌هایی که با هدف توسعه کارآفرینی تنظیم شده، به کسب‌وکارهای کوچک­ومتوسط توجه داشته و سیاست‌گذاری برای توسعۀ کارآفرینی مغفول مانده است. از این رو ایجاد درک مشترک و بینش صحیح از سیاست کارآفرینی ضروری است. هدف این پژوهش، تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی است که با بهره­مندی از روش پژوهش کیفی انجام شده و برای گردآوری و تحلیل داده­ها نیز از روش کتابخانه­ای و تحلیل اسناد استفاده شده است. بدین منظور ابتدا منابع نوشتاری و منتشرشده در خصوص سیاست‌گذاری کارآفرینی گردآوری و بنیان­های نظری موضوع تبیین شدند. سپس با معرفی اهمیت، اهداف و ماهیت سیاست کارآفرینی، قلمرو نظری سیاست‌گذاری کارآفرینی نسبت به سایر حوزه­های مشابه تحلیل و بررسی شدند.
 نتایج حاکی از آن است که سیاست‌های کارآفرینی از نظر اهداف، ابزار، تمرکز، دورۀ زمانی، اولویت­بندی، نحوۀ ارزیابی و نتایج، منحصربه­فرد بوده و نسبت به سایر مفاهیم مشابه از جمله سیاست‌های توسعۀ کسب‌وکار، متفاوت است. در انتهای مقاله توصیه­های سیاستی برای سیاست‌گذاری توسعۀ کارآفرینی عرضه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اشتراوس، انسلم و جولیت کوربین. 1394. مبانیپژوهشکیفی: فنونومراحلتولیدنظریهزمینهای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران، نشر نی

حسینی، سید شمس الدین. افسانه شفیعی و داود خانی. 1391.  «نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، از نظریه تا عمل با تاکید بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی». تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دانایی فرد، حسن. 1388. «روش­شناسی تدوین خط­مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوب مفهومی». توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 6، صص 155-125

دانایی فرد، حسن. 1392. روششناسیپژوهشکیفیدرمدیریت: رویکردیجامع، تهران: انتشارات صفار. چاپ دوم

صادقی فسایی، سهیلا. ایمان عرفان منش. 1392. «مبانی روش­شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی». راهبرد فرهنگ. شماره 29. صص. 92-61.

کرسول، جان. 1391. پویشکیفیوطرحپژوهش: انتخابازمیانپنجرویکرد روایتپژوهی،پدیدارشناسی،نظریه دادهبنیاد،قومنگاری، مطالعهموردی. ترجمۀ حسن دانایی فرد، حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار. ویرایش دوم.

Acs, Z. J., Szerb L., Autio E. 2016. "Enhancing Entrepreneurship Ecosystems. A “Systems of Entrepreneurship” Approach to Entrepreneurship Policy. In: Global Entrepreneurship and Development Index 2015". Springer Briefs in Economics. Springer, Cham.

Acs, Z. J. & Szerb, L., 2007. "Entrepreneurship, Economic Growth and Public Policy", Small Business Economics, 28: 109-122. Springer 2006. DOI 10.1007/s11187-006-9012-3.

Acs, Z. J. & Virgill, N. 2010. "Entrepreneurship in Developing Countries".

Acs, Z. J. & Stough, R. R. 2008. "Public Policy in an Entrepreneurial Economy: Creating the Conditions for Business Growth", Springer

Ahmed, J. U. 2010. Documentary Research Method: New Dimensions. Indus Journal of Manegement & Social Science. Volume 4. pp. 1-14.

Anderson, J. E. 2004. "Public policy making", New York: Houghton Mifflin.

Audretsch, D. B. and Thurik, R. 2001. "What is new about the new economy? Sources of growth in the managed and entrepreneurial economies". Industrial and Corporate Change, 10,267-315.

Audretsch, David B. Grilo, Isabel and Thurik, A. Roy, 2007. Handbook of research on Entrepreneurship Policy, "Explaining entrepreneurship & the role of policy: a framework", Edward Elgar Publishing, Inc.

Bailey, K. D. 1994. Methods of Social Research. New York: The Free Press.

Baldwin, J. 1999. "A Portrait of Entrants and Exits". Research Paper No. 121. Micro -Economic Analysis Division. Ottawa: Statistic s Canada. June.

Bosma, N., Jones, K., Autio, E. & Levie, J. 2008. "Global Entrepreneurship Monitor 2007 executive report". London: Global Entrepreneurship Research Association.

Coduras, A., Alvarez, C., Urbano, D., Ruiz-Navarro, J., 2011."Environmental conditions and entrepreneurial activity: a regional comparison in Spain", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 18 Iss 1. pp. 120 – 140.

Considine M, Lewis J and Alexander D 2009. "Networks, Innovation and Public Policy: Politicians, Bureaucrats and the Pathways to Change inside Government". New York: Palgrave Macmillan.

Foss, L. Henry, C. & Ahl, H. & Mikalsen, G. H. 2018. "Women’s entrepreneurship policy research: a 30-year review of the evidence", Small Business Economics. 1-22.

Hart, D.M. Ed. 2003. "The Emergence of Entrepreneurship Policy: Governance, Start-ups, and Growth in the U.S. Knowledge Economy", Cambridge University Press: Cambridge.

Henrekson, M. & Stenkula, M. 2010. "Entrepreneurship & Public Policy", Handbook of Etrepreneurship Research.

Henry, C., Orser, B., Coleman, B., & Foss, L. 2017. "Women's Entrepreneurship Policy: a 13 Nation Cross-Country Comparisons", International Journal of Gender and Entrepreneurship.

Hoffmann, A. N., 2007. "A rough guide to entrepreneurship policy", in Audrestch, D. B., Grilo, I., & Thurik, A. R eds. Handbook of Entrepreneurship Research. Chapter 8. pp. 140-172.

Hölzl, W. 2010. "The Economics of Entrepreneurship Policy: Introduction". Journal of Industry, Competition and Trade 103, 187-197.

Lundstrom. A. & Stevenson. L. 2005. "Entrepreneurship Policy: Theory & Practice", Kluwer Academic Publishers.

Lundstrom, A. 2003. "Towards an Entrepreneurship Policy - A Nordic Perspective". Stockholm: Swedish Foundation for Small Business Research.

Lundstrom. A. & Stevenson. L. 2001. "Entrepreneurship Policy for the Future: Best Practice Components".

Lundström, A., Vikström, F. M., Meuleman, M., Głodek, Storey, D. & Kroksgård, A. 2017. "Measuring the Costs and Coverage of SME and Entrepreneurship Policy: A Pioneering Study". Entrepreneurship Theory and Practice, 384, 941–957.

Mintrom, M. & Luetjens, J. 2017. "Policy entrepreneurs and problem framing: The case of climate change", Environment and Planning C: Politics and Space, 0 0 1–16.

Mintrom, M., Salisbury, C., and Luetjens. J. 2014. "Policy entrepreneurs and promotion of Australian state knowledge economies". Australian Journal of Political Science, 493: 423–438.

Norback, J., Persson, l., Douhan, R. 2014. "Entrepreneurship Policy and Globalization". Journal of Development Economics, doi: 10.1016/j.jdeveco.

OECD 2007. "OECD Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes". – ISBN 978-92-64-04008-3.

Qian, H., and Li, H., 2008. "The impact of sector specialization on Entrepreneurial Activity" 95-115.

Redford, D. T., 2012. "Entrepreneurship and Public Policy for today and tomorrow's Portuguese Republic".

Reynolds, Paul D., M. Hay and S.M.Camp 1999. "Global Entrepreneurship Monitor, Executive Report. Babso n College", Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership and the London Business School.

Reynolds, P.D., Bosma, N., Autio, E., 2005. "Global entrepreneurship monitor: data collection design and implementation 1998–2003". Small Business Economics, Vol. 24. pp. 205 –231.

Rocha, H., and Birkinshaw, J. 2007. "Entrepreneurship Safari: A Phenomenon-Driven Search for Meaning", Foundations and Trends in Entrepreneurship 33, 205-255.

Shane, S. A. 2008. "The Illusions of Entrepreneurship". New Haven and London: Yale University Press.

Shankar, R. K., and Nithyananda, K. V., 2017. "Developing Entrepreneurship Policy in India: Looking for Order in Chaos", Twelfth Biennial Conference on Entrepreneurship.185-192.

Stenholm:, J. Acs, Z. J., & Wuebker, R. 2013. "Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity". Journal of Business Venturing, 281, 176-193.