دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی چارچوب ارزیابی عملکرد یکپارچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد کارکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/sspp.2024.2022541.3559

مهدیه فرازکیش؛ شیوا تاتینا؛ مصطفی صفدری رنجبر


واکاوی الگوهای حکمرانی تحول دیجیتال در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/sspp.2024.2019198.3533

حسین خسروپور؛ مهدی الیاسی؛ سروش قاضی‌نوری؛ محمدرضا تقوا


آسیب شناسی وضعیت موجود واحدهای پژوهشی خصوصی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22034/sspp.2024.2018012.3525

مهدی گودرزی