جهانی‌شدن و تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعه‌ی تحولات بین المللی در عصر فرا صنعت و عصر اطلاعات، بدون توجه به فرآیند جهانی شدن  امکان پذیر نیست.  فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که مشخصه‌ی اصلی اقتصاد نوین است، یکی از مهم ترین عواملی بوده که نقش بسزایی در بهبود بهره وری و رشد اقتصادی در دو دهه‌ی گذشته داشته است. این مقاله، به بررسی اهمیت و آثار جهانی‌شدن و تبعات اقتصاد نوین با تأکید بر نقش فاوا بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در چارچوب پنل پویا طی دوره 2008-2000  می پردازد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که زیر ساخت فاوا، سرمایه‌ی فیزیکی و سرمایه‌ی انسانی و متغیّر  باز بودن اقتصاد، رابطه‌ای مثبت و معنادار، همچنین متغیّر اندازه‌ی دولت، رابطه‌ای منفی و معناداری با رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته اند.

کلیدواژه‌ها