ارائه الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور بر اساس رویکرد پارادیمی روش نظریه مبنایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آینده پژوهی، دانشگاه دفاع ملی

2 استاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در راستای تکمیل فرایند مدیریت راهبردی و پس از تدوین نقشه جامع علمی کشور، نیاز به طراحی الگویی برای پیاده سازی آن وجود دارد. پژوهش حاضر، به روش نظریه مبنایی، انجام شده است. در طول فرایند تحقیق، 31 مصاحبه کیفی عمیق با صاحب نظران حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور که دارای شناخت و تجربه کافی بودند، صورت پذیرفت. در این پژوهش ابتدا کدهای اولیه با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA مورد شناسایی قرار گرفتند و چندین مرتبه مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفته تا به مرحله اشباع نظری برسد. در ادامه اعتماد پذیری تحقیق از منظر چهار معیار قابل قبول بودن، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاثیر گذاری بررسی شده و راهبردهای تامین هر یک از آنها در تحقیق حاضر تشریح گردیده اند. در نهایت، بر اساس رویکرد پارادایمی، 40 مقوله فرعی، 898 مفهوم مستخرج از 980 کد، شناسایی گردید و الگوی پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور ارایه شده که در شش مقوله اصلی، 1. پشتوانه محتوایی پیاده سازی نقشه، 2. سازماندهی و تقسیم کار ملی برای پیاده سازی نقشه، 3. بافتار ملی و محیط بین المللی پیاده سازی نقشه، 4. شرایط زیرساختی پیاده سازی نقشه، 5. الزامات راهبردی پیاده سازی نقشه و 6. پیامدهای پیاده سازی نقشه، دسته بندی و تبیین شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-آیت ا... خامنه ای، (1390). بیانات در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه ها. قابل دسترسی در سایت: WWW.Khamenei.ir.

-اعرابی، سید محمد، خدادادی، عباس. (1385). الگوی پیاده سازی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 28.

-برایسون، جان.ام، الستون، فارنوم کی. (1388)، خلق و پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک. (مترجم: سید محمد اعرابی و مصطفی تقی زاده قمی). تهران: انتشارات مهکامه.

-پیرس، جان اِی و ریچاردبی رابینسون. (1383)، مدیریت راهبردی (برنامه ریزی، اجرا و کنترل)، (مترجم: سیدمحمود حسینی). تهران: انتشارات سمت.

-حسابی، شهاب. (1391)، "ارائه الگوی پیاده سازی تصمیمات راهبردی در حوزه فرهنگی اجتماعی مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)"، رساله دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی.

-حسن بیگی، ابراهیم. (1390). مدیریت راهبردی. تهران: انتشارات سمت.

-حقیقی، محمد. منوریان، عباس. قوام پور، سعید. رسولیان، سعیده. (1388) بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران، نشریه مدیریت بازرگانی، 3، 54-39

-دانایی فرد، حسن، امامی، سید مجتبی. (1386) استراتژی های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه پردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت، سال اول، شمارة دوم، 97-69

-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1390). نقشه جامع علمی کشور

-دیوید، فرد. آر. (1380)، مدیریت استراتژیک، مترجم: پارسائیان، ع. و اعرابی، س. م)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

-رحمان سرشت، حسین. (1384). راهبردهای مدیریت، تهران: شرکت ایده پردازان فن و هنر.

-رهنورد، فرج الله. (1393). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای راهبردهای سازمانی: مطالعه موردی مرکز صدا و سیمای آذربایجان شرقی، مدیریت بهره وری سال هفتم، 28

-کاپلان، رابرت- نورتون- دیوید، (1386)، سازمان‌های استراتژی محور، (مترجم: پرویز بختیاری)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

-کاظمی، سید حسن (1390)،" تبیین الگویی برای پیاده سازی راهبردهای ملی در سازمان های اجرایی"، رساله دکتری رشته مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

-فقیهی، ابوالحسن، علیزاده، محسن. (1384). روایی در تحقیق کیفی، فرهنگ مدیریت، 9، 25-5

-قلی پور، رحمت ا لله، دانایی فرد، حسن، زارعی، حسن، جندقی، غلامرضا، فلاح، محمد رضا. (1390). ارائه مدلی برای اجرای خط مشی صنعتی (مطالعه موردی: استان قم)،  مدیریت فرهنگ سازمانی، 9، 2.

-مبینی دهکردی، علی، نرجس سرعتی آشتیانی.(1388)، مدیریت استراتژیک برای رهبران (رهنمودهایی برای پیاده‌سازی استراتژی، تهران: انتشارات موسسه بین المللی انرژی.

-متولی، علی، مظلومی، نادر. (1391)، الگویی برای اجرایی‌کردن برنامه‌های راهبرد، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 76،

-محمدپور، احمد. (1390)، ضد روش: منطق و طرح در روش شناسی کیفی، جلد دوم، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

-هانگر، دیوید، توماس ویلن. (1381). مبانی مدیریت راهبرد، (مترجم: سید محمد اعرابی و داود ایزدی)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

- Aaltonen, P., Ikavalko, H. (2002), Implementing Strategies Successfully. Integrated Manufacturing Systems, 13 (6), 415-18.

- Brenes, E. R., Mena, M., & Molina, G. E. (2008), Key Success Factors for Strategy Implementation in Latin America. Journal of Business Research, 61) 6(, 590-598.

- Creswell, J. W. (2012). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches: SAGE Publications.

- Boseman, G., Phatak, A., and Schellenberger, R. E. (1986), Strategic Management::Text and Cases. New York: John Wiley and Sons.

- Hrebiniak, L. G. (2005). Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change, Upper Saddle River: Pearson Education.

- Foldy, E. G., Goldman, L., & Ospina, S. (2008). Sensegiving and the role of cognitive shifts in the work of leadership. Leadership Quarterly, 19(5), 514-529

- Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.

- Shah A.M. (2005) "The Foundations of Successful Strategy Implementation: Overcoming the Obstacles". Global Business Review, 6: 293.

- Sterling, J. (2003). Translating strategy into effective implementation: dispelling the myths and highlighting what works. Strategy & Leadership, 31(3).

- Koyana, G. P. (2009). A Case Study of Strategy Implementation at a Major Eastern Cape Component Supplier Company in the Automotive Industry, Master of Business Administration (MBA), Rhodes University.

- Mankins, M. C., Steele, R. (2005), "Turning Great Strategy into Great Performance". Harvard Business Review 83, 64–72.

- Miller, S., Wilson, D., & Hickson, D. (2004). Beyond planning: Strategies for successfully implementing strategic decisions. Long Range Planning, 37(3).

- Miller, S. (1997), "Implementing Strategic Decisions: Four key Success Factors", Organization Studies, 18(4), 577-602.

- Noble, C.H. (1999). Building the Strategy Implementation Network‟. Business Horizons, 19-27.

- Okumus, F., (2001). Towards a Strategy Implementation Framework, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(7).

- Okumus, F. (2003). A framework to implement strategies in organizations, Management Decision, 41(9).

- Olson, E.M., Slater, S.F., Tomas, G. and Hult, M. (2005). The importance of structure and process to strategy implementation, Business Horizons, 48(1), 47-54.

- Rahimnia, F., Polychronakis, Y. and Sharp, J.M. (2009). A conceptual framework of impeders to strategy implementation from an exploratory case study in an Iranian university. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2(4): 246-261.

- Waterman, R. H., Peters, T. J., Phillips, J. R. (1980), "Structure is the organization". Business Horizons, 23(3), 14-26.

- Yang, L. Guohui, S. & Eppler, M. J. (2008). Making Strategy Work: A Literature Review on the Factors influencing Strategy Implementation, ICA Working Paper.