آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها (نمونه موردی: سدهای کوچری و آزاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه/ مدیر پروژه- بخش بررسی های اجتماعی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

2 گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی و استاد یار گروه جمعیت شناسی، مدیر گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

احداث سدهای مخزنی در 5 دهه گذشته زمینه ساز جابجایی بیش از 80 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. بر اساس داده و اطلاعات گردآوری شده توسط محقق، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت به دلیل احداث سدها تحت تاثیر قرار گرفته اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها، نقد این دو سیاست و چرایی بروز آثار و پیآمدها و شناسایی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیآمدهای آن بوده است که بعنوان نخستین تجربه در سطح ملی بشمار می آید. روش پژوهش کیفی و از تکنیک نظریه زمینه ای استفاده شده است. شرکت کنندگان این پژوهش 85 نفر از مطلعین و خبرگان محلی بودند که با پرسشنامه نیمه ساختمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده واطلاعات بدست آمده بر اساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها در برگیرنده 1213 مفهوم کلی است که در قالب 251 مقوله فرعی، 39 مقوله اصلی و 2 مقوله مرکزی نشان داده شدند. یافته های پژوهش بر اساس مدل پارادیمی، پایداری نسبی حوزه اجتماعی و فرهنگی را در سیاست جابجایی و اسکان مجدد و از هم گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در سیاست جبران نقدی خسارت نشان می دهد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در راستای ضرورت تغییر رویکردها، اصلاح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزه اجتماعی و لزوم پایش و ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی طرحها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


استراوس، ا. ل.، و کربین، ج. (1392). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای [ا. افشار، ترجمه فارسی]. تهران: نشر نی.
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. (1381). طرح مطالعات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی حوضه بالادست سد کارون 3. چاپ 1. تهران: سازمان اجرایی طرح و توسعه معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.
رحمتی، ع. ر.، و نظریان، ا. (1389). آثار اقتصادی-اجتماعی و محیط‌زیستی سکونت‌گاه‌های مشمول جابه‌جایی ناشی از ایجاد سدها(مطالعه موردی سد گتوند علیا، رودخانه کارون). پژوهش‌های محیط زیست، 1(2)، 53-66.
شرکت مدیریت منابع آب ایران. (1398). فهرست طرح‌های اجرایی. قابل دسترس در http://daminfo.wrm.ir/fa/management/abniroo
کمیسیون جهانی سدها. (1386). سدها و توسعه چارچوب جدیدی برای تصمیم‌گیری. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
نادارلوئی، ر.، و نوری‌ثانی، ع. (1387). مطالعات جابه‌جایی و اسکان مجدد، چالش‌ها و بایدها و نبایدها (مطالعه موردی: مطالعات اجتماعی جابه‌جایی و اسکان مجدد سد لیلان‌چای). مقاله ارائه شده در: دومین کنفرانس ملی سد ونیروگاه‌های برق‌آبی، تهران، ایران، 25-26 اردیبهشت 1387.
نوری‌ثانی، ع. (1399). آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها (نمونه موردی: سدهای کوچری و آزاد) [رساله دکتری]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
نوری‌ثانی، ع. (1392). آثار اجتماعی و فرهنگی احداث "سد" با تمرکز بر "برنامه جابجایی و اسکان مجدد" (مطالعه موردی: سد و نیروگاه تنگ معشوره) [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
نوری‌ثانی، ع. (1391). اهمیت و نقش مطالعات اجتماعی و خسارت مخزن در به‌گزینی رقوم نرمال (مطالعه موردی: طرح سد و نیروگاه سردشت). مقاله ارائه شده در: دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، تهران، ایران، 5-6 دی 1391.
نوریثانی، ع.، و غفاریراد، ر. (1395). اثربخشی و نقشآفرینی مطالعات اجتماعی در مکانیابی و بهگزینی رقوم نرمال سدها (مطالعه موردی: سد و نیروگاه لیله). مقاله ارائه شده در: چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، تهران، ایران، 5-7 مهر .1395
 
Becker, D. R., Harris, C. C., Nielsen, E. A., McLaughlin, W. J. (2004). A comparison of a technical and a participatory application of social impact assessment. Impact Assessment and Project Appraisal, 22(3), 177-89. [DOI:10.3152/147154604781765932]
Becker, H. A. (2001). Social impact assessment. European Journal of Operational Research, 128(2), 311-21. [DOI:10.1016/S0377-2217(00)00074-6]
Burdge, R. J. (2008). The focus of impact assessment (and IAIA) must now shift to global climate change! Environmental Impact Assessment Review, 28(8), 618-22. [DOI:10.1016/j.eiar.2008.03.001]
Campbell-Hyde, B. (2012). ICE case 254: Breaking ground: Environmental and social issues of the three Gorges dam in China. Retrieved from http://mandalaprojects.com/ice/ice-cases/china-dam-impact.htm
Cernea, M., & Guggenheim, S., Eds. (1993). Anthropological approaches to resettlement: Policy, practice, and theory. Boulder: Westview Press. https://books.google.com/books?id=Pr6AAAAAMAAJ&dq
Corbin, J., Strauss, A., & de Wijngaert, L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd Ed. London: Sage Publications. https://books.google.com/books?id=OZwSAQAAIAAJ&dq
Freudenburg, W. R. (1986). Social impact assessment. Annual Review of Sociology, 12, 451-78. [DOI:10.1146/annurev.so.12.080186.002315]
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research. New Brunswick: Transaction Publishers. https://books.google.com/books?id=oLTpwQEACAAJ&dq
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research (pp. 191-215). Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd. https://psycnet.apa.org/record/2005-07735-008
Iran Water Resources Management. (2020). [List of executive plans (Persian)]. Retrieved from http://daminfo.wrm.ir/fa/management/abniroo
Nadarlooee, R., & Noori Sani, A. (2008). [Relocation and displacement and resettlement studies, challenges and do’s and don’ts (Case study: Social studies on displacement and resettlement of Lilanchai dam) (Persian)]. Paper presented at 3rd National Conference on Dams and Hydropower, Tehran, Iran, 14-15 May 2008. https://civilica.com/doc/39252/
Lawrence Neuman, W. (2000). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. 4th Ed. London: Pearson. https://www.pearson.com/us/higher-education/product/Neuman-Social-Research-Methods-Qualitative-and-Quantitative-Approaches-4th-Edition/9780205297719.html
Noori Sani, A. (2013). [Social and cultural effects of the construction of the “dam” with a focus on the “displacement and resettlement program” (Case study: Dam and powerhouse Tang Mashoureh) (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Islamic Azad University Tehran North Branch. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3695633
Noori Sani, A. (2020). [Socio-cultural impacts and consequences of two methods of managing the release of dam reservoirs (Case study: Kucheri and Azad dams) (Persian)] [PhD. dissertation]. Tehran: Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
Noori Sani, A. (2012). [Importance and role of social studies and reservoir damage in optimization of normal cultivars (Case study: Sardasht dam design and power plant) (Persian)]. Paper presented at 2nd National Conference on Social and Cultural Research in Iranian Society, Tehran, Iran, 25-26 December 2012.
Noori Sani, A., & Ghaffari Rad, R. (2016). [Efficacy and role of social studies in locating and optimization of dam’s normal cultivars (Case study: Dam and power plant Laylle) (Persian)]. Paper presented at 4th Dam and Tunnel Conference & Exhibition, Tehran, Iran, 26-28 September 2016. https://civilica.com/doc/613926/
Research Training Center of Tehran University. (2002). [Social, economic and natural studies plan of the basin upstream of Karun Dam 3 (Persian)]. 1st Ed. Tehran: University of Tehran.
Rahmati, A. R., & Nazreyan, A. (2011). [Socio- economic and environmental impact of the resident area inforce to move due to dams constraction: Case study dam,s Gotvand olia on the river of Karoon (Persian)]. Environmental Researches, 1(2), 53-66. http://www.iraneiap.ir/article_13066.html
Ritchie, J., & Lewis, J., Eds. (2005). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. London: Sage Publications. https://books.google.com/books?id=CHhMorWjDv0C&dq
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. https://books.google.com/books?id=wTwYUnHYsmMC&dq
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (2013). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques [E. Afshar, Persian Trans]. Tehran: Nashre Ney. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2228215
Urquhart, C. (2013). Grounded theory for qualitative research: A practical guide. London: SAGE Publications, Ltd. [DOI:10.4135/9781526402196]
Vanclay, F., & Esteves, A. M., Eds. (2011). New directions in social impact assessment. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. [DOI:10.4337/9781781001196]
World Commission on Dams. (2007). [Dams and development: A new frame work for decision-making (Persian)]. Tehran: Institute for Management and Planning Studies. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1064074