ارائه الگویی برای تحقق فرهنگ کیفیت در آموزش عالی (نظریه‌ی داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/sspp.2022.251749

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به الگوی تحقق فرهنگ کیفیت در آموزش عالی بود. ماهیت زمینه‌ای فرهنگ کیفیت ایجاب می‌کند که برای تحقق و توسعه‌ی آن، ابتدا فرایندها و سازوکارهای خاص آن، شناخته شوند. بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده است که: «فرهنگ کیفیت در آموزش عالی چگونه محقق می‌شود؟». برای این منظور از روش تحقیق کیفی، به شیوه نظریه برخاسته از داده‌ها استفاده شده است. مصاحبه‌های عمقی با متخصصین آموزش عالی که در زمینه‌ی فرایند مورد مطالعه، صاحب اثر و تجربه بودند، انجام شد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استراس و کوربین و با کاربرد نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد. تحلیل مصاحبه‌ها و همچنین اسناد و مطالعات مرتبط، منجر به شکل‌گیری نظریه شد. الگوی به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد، عوامل علی که منجر به تحقق فرهنگ کیفیت می‌شود، سنجش آغازین، نیازسنجی، شفافیت، حاکمیت ارزش و برنامه درسی است و جامعه، جو سازمانی و اهداف سازمانی، به عنوان عامل‌های محیطی بر مطلوبیت ایجاد فرهنگ کیفیت موثر است که چنانچه امور فوق مسیر تحقق را امکان‌پذیر نماید، راهبردهای بهبود مستمر، توانمندسازی، ارتباطات، فضیلت محسوب شدن فرهنگ کیفیت، رفتار شهروند سازمانی، ارتقا پداگوژی و اعتماد را پیش می‌گیرد که در نتیجه‌ی آنها، فرهنگ کیفیت شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات