تحلیل قانون گذاری ورزش از منظر مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه:دوره ششم الی دهم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/sspp.2022.251750

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ورزش از منظر قانون گذاری در دوره ششم تا دهم مجلس شورای اسلامی بین سال های 1380 الی 1399 می باشد که در سطح توصیفی - تحلیلی به روش کیفی انجام گرفته است. داده‌های به شکل ثانویه و به روش کتابخانه‌ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد از 17 مورد لوایح و طرح های ارائه شده، 7 فقره به شکل قانون اعمال شده است (41درصد) و از این تعداد 4 مورد مرتبط به لوایح هایی بوده است که از طرف قوه مجریه پیشنهاد شده است. بیشتر قوانین ورزشی و پیشنهادهای مصوب نشده، مرتبط به اصلاح قوانین و تغییر ساختار در ورزش بوده است و بر اساس سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز لوایح و طرح های ورزشی مرتبط به حیطه‌های توزیعی و تنظیمی با اهداف، حمایت از سازمان ورزشی، کارایی و اثربخشی، روابط خارجی، توجه به ورزش قهرمانی و توسعه اماکن ورزشی است و این در حالی است که حیطه نمادین و استخراجی مواردی را در این ادوار به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف دو مورد از مهم ترین مذاکرات ورزشی یعنی: طرح اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون های ورزشی و طرح تبدیل سازمان تربیت بدنی و جوانان به وزارت ورزش و جوانان در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات