عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محقق اردبیلی

چکیده

طبق بند 3-2 سیاست های کلی (ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش) بر نگهداشت و بکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش و بستر سازی برای جذب و نگهداری معلمان کارآمد و دارای شایستگی های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی به مدیران آموزش و پروش تاکید شده است. به همین منظور در این پژوهش با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی، به مطالعه عوامل تاثیر گذار بر نگهداشت استعدادها در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش و پرورش شهر اردبیل پرداخته شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی(تم) استفاده شد و روایی یافته‌های پژوهش با استفاده از روش‌های بازبینی توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش تضمین گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش‌های پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر نگهداشت استعداد در دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر اردبیل به دو دسته عوامل سازمانی و شغلی تقسیم می شوند. عوامل سازمانی شامل کار تیمی، فرهنگ سازمانی، فراهم آوری فرصت رشد و شکوفایی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، جو سازمانی، توانمندسازی، آموزش و بهسازی، رهبری مدرسه، مدیریت عملکرد، نیاز‌سنجی آموزشی، ماموریت و چشم انداز شفاف، قدردانی و تشویق و عوامل شغلی شامل وجهه شغل، خشنودی شغلی، تناسب شغل و شاغل، پویایی شغل وکیفیت زندگی کاری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابیلی، خدایار. ۱۳۸۹. مدیریت منابع انسانی: با تأکید بر رویکردهای نوین. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

پوراشرف، یاسان الله و زینب طولابی. 1388. «رویکرد کیفی بر عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری با انگیزۀ معلمان (مورد: استان ایلام)».  فصلنامۀ تعلمیم و تربیت. شمارۀ 98. صص 176-153.

جهانگیری، علی و امیرهوشنگ مهرعلی. 1387. «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد». پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی (ویژۀ مدیریت). سال 8. شمارۀ 29. صص 37-56.

رضائیان، علی و فرزانه سلطانی. 1388. «معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان صنعت نفت».  فصلنامۀ مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. سال 3 . شماره 8. صص 7-50.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 1390. «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی». آذر.

طهماسبی، رضا، آرین قلی‌پور و ابراهیم جواهری‌زاده. 1391. «مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی». پژوهش‎های مدیریت عمومی. سال 5. شمارۀ 17. صص 5-26.

میرسپاسی، ناصر. 1394. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار «با نگرشی به روند جهانی‌سازی». تهران: کتابسرا.

محمدامین‌زاده، لیلا. 1394. «بررسی تغییر نظام آموزشی ایران از طرح 5-3-3-1به طرح 6-3-3». در: همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع. صص 1-13.

Davies, Brent & Barbara J. Davies. 2010. “Talent management in academies”. International Journal of Educational Management. Vol. 24. No. 5. pp 418-426.

Collings, David G. & Kamel Mellahi. 2009. “Strategic talent management: A review and research agenda”. Human Resource Management Review. Vol.19. No.4. pp 304–313.

Fegley, Shawn. 2006. Talent Management Survey Report. SHRM Research, Alexandria, VA.

Ready, Douglas A. & Jay A. Conger. 2007. Make your Company a Talent Factory. Harvard Business Review.Vol. 85. No 6. pp 69-77.

Axelrod, Elizabeth L., Helen Handfield-Jones & Timothy A. Welsh. 2001."War for talent, part two." The McKinsey Quarterly . pp 9-9.

Hausknecht, John P., Julianne Rodda & Michael J. Howard. 2009. “Targeted employee retention: Performance and Job related differences in reported reasons for staying”. Human resources Management.Vol. 48.N0. 2. pp 269-288.

Cai, Wenzhu & Ulyana Klyushina .2009. Talent retention and development within multinational company in China.

Frank, Fredric D., Richard P. Finnegan & Craig R. Taylor. 2004. “The race for talent: retaining and engaging workers in the 21st Century”. Human Resource Planning.Vol. 27. No .3. pp.12-25.

Cascio, Wayne F. 2006. Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits. 7th ed. Burr Ridge, IL: Irwin/McGraw-Hill.

Shikongo, Johanna Nelago. S. 2011. Staff attraction and retention: a model for a Namibian State Department. Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Technology: Human Resource Management. Faculty of Businessat the Cape Peninsula University of Technology.