تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

یکی از جدیدترین و مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در دانش خط‌مشی‌گذاری، نظریة خط‌مشی‌گذاری تعاملی است. خط‌مشی‌گذاری تعاملی فرایندی است که به‌موجب آن گروه‌های متعددی فعالانه ایفای نقش می‌کنند و مشترکاً به یک تصمیم می‌رسند. با توجه به وضعیت فرایند خط‌مشی‌گذاری در جمهوری اسلامی‌‌ ایران، نیاز به چنین مکانیزم‌هایی دوچندان است تا بتوان با پدیده‌های شومی‌‌ همچون پولشویی مقابله کرد. پول‌شویی یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد اداری است که به جرأت می‌توان ادعا کرد که در تمام کشورهای دنیا صورت می‌‌گیرد. هدف اصلی این تحقیق این است که الگوی مبارزه با پول‌شویی را با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی به منصة ظهور رساند. با توجه به گستردگی این مبحث، این الگو در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ‌‌ایران طراحی شده است. رویکرد پژوهش آمیخته یا ترکیبی با رویکرد متوالی اکتشافی است. در این طرح ابتدا داده‌های کیفی و سپس کمّی ‌‌جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. با توجه به یافته‌های تحقیق، با بررسی مصاحبه‌ها و ادبیات داخلی و بین‌المللی، 265 شاخص استخراج شدند که از میان این شاخص‌ها، 56 مضمون سازمان‌دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. براساس نتایج تحقیق، اهمیت مضمون مسائل اساسی و استراتژیک و عوامل و شاخص‌های آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل خط‌مشی‌گذاری تعاملی در مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکداری ج.ا.ا است. همچنین مطلوب‌ترین الگو در مبارزه با پول‌شویی الگویی است که با محوریتِ رویکرد خط‌مشی‌گذاری تعاملی طراحی شود و با بهره‌گیری از مشارکت‌های تعاملانه بازیگران مؤثر بتواند در راستای مبارزه با پول‌شویی مثمرثمر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امیری، علی‌نقی و دیگران. 1390. فهم جوهرة خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی. اندیشة مدیریت راهبردی. سال 5. شمارة 1 (پیاپی 9) صص 44-5.

دانایی فرد، حسن،  سیدمهدی الوانی و عادل  آذر.1390. روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: صفار.

عابدی جعفری، حسن و دیگران. 1390. «تحلیل مضمون و شبکة مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی». اندیشة مدیریت راهبردی. سال 5. شمارة 2. صص 198- 151.

 سجادی، موسی و دیگران. 1392. «روش‌های پژوهش ترکیبی: گونه‌شناسی»، مجلة مطالعات ناتوانی، دورة 3. شمارة 2. صفحات 66- 54.

Banning EB. 2002. Archaeological survey. New York; London: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Basel AML Index Report. 2016. Steinenring 60 | 4051 Basel, Switzerland | +41 61 205 55 11, info@baselgovernance.org | www.baselgovernance.org.

Boyatzis, R. E. 1998. Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Sage.

Braun, V. & Clarke, V. 2013. "Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning". Qualitative Research in Psychology. Vol 3.  The Psychologist, 26 (2). pp 120-123. ISSN 0952-8229.

C. van Woerkum. 1999. "Interactive policy-making: The principles". The Journal of Agricultural Education and Extension, vol. 6, no. 4.

De Vries, M. 2005. "Generations of interactive policy-making in the Netherlands". International Review of Administrative Sciences December 2005   vol 71. No. (4)  577-591.

Driessen, P. J., Glasbergen, P & Verdaas, D. 2001. "Interactive policy-making - a model of management for public works". European Journal of Operational Research, 2001, vol. 128, issue 2, 322-337.

Dye, T. R. 2017. Understanding Public Policy, 15rd Ed., Florida State University, Published by Pearson.

Edelenbos; J., Klok, P-J. & van Tatenhove, J. 2009. 'The institutional embedding of interactive policy making: Insights from a comparative research based on eight interactive projects in the Netherlands". American Review of Public Administration, Volume 39 - Issue 2 p. 125- 148.

Hamin, Z., Omar, N., Abdul Hakim, M. 2015. "When Property is the Criminal: Confiscating Proceeds of Money Laundering and Terrorist Financing in Malaysia". Procedia Economics and Finance. Volume 31, 2015, Pages 789-796.

Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC). 2014. Corruption Information: What is corruption?. http://www.Giaccentre.org/what_is_corruption.php.

Gnutzmann, H; McCarthy, K & Unger, B. 2010. "Dancing with the devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering". International Review of Law and Economics, Volume 30, Issue 3, September 2010, Pages 244–252.

Hill, M. & Hupe, P. 2014. Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance. Third Edition. SAGE Publications Ltd.

 Lin, T.c. 2016. Financial Weapons of War. Minnesota Law Review, Vol 100. p 1377.

 Nikoloska, S & Simonovski, I. 2012. "Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia". Social and Behavioral Sciences 44 (2012) 453 – 459.

Rose-Ackerman, S & Carrington, P. 2013. Anti-corruption policy. Can International Actors Play a Constructive Role Carolina Academic Press.

Ryan, G. W. & Bernard, H. R. 2000, Data Management and Analysis Methods, In Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.), Handbook of qualitative research (Pp.769-802.), Thousand Oaks, CA: Sage.

Shroeder, William. 2001. Money Laundering ,Law Enforcemet Bulletin, Vol 70 , No 5, may 2001 ,P.2.

Srinagar, M.A. 2016. Anti-Money-laundering Policy of the Bank. The Jammu & Kashmir Bank Ltd. Pp.1-5.

 Sullivan, K. 2015. Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers. 1st ed. Edition by Apress.

Transparency International (TI). 2017. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017. http://www.transparency.org/cpi2017#results-table.

 Tummers, L. & Karsten, N. 2011, Reflecting on the Role of Literature in Qualitative Public Administration Research: Learning from Grounded Theory, Administration & Society, published online 24 August 2011.

VAN Tatenhove, J; Edelenbos, J & Jan klok, P. 2010. POWER AND INTERACTIVE POLICY-MAKING: A COMPARATIVE STUDY OF POWER AND INFLUENCE IN 8 INTERACTIVE PROJECTS IN THE NETHERLANDS. The Authors. Public Administration © 2010 Blackwell Publishing Ltd.