بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

2 استاد اقتصاد، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تبریز، (نویسندۀ مسئول)

چکیده

شرایط سیاسی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی سال­هاست که مورد توجه پژوهشگران حوزة اقتصاد سیاسی رشد قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثرگذاری شاخص­ ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی  ایران در بازۀ زمانی 1984 ـ 2014 م است. برای این منظور، از روش رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. برای محاسبة شاخص ثبات سیاسی از پنج مؤلفة درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش­های مذهبی و تنش­های نژادی که از پایگاه داده­ای ریسک بین­المللی کشورها (ICRG) استخراج شده، استفاده خواهد شد. با توجه به وجود همبستگی بین پنج مؤلفۀ فوق از روش تحلیل مؤلفه­های اساسی برای کاهش همبستگی و ساخت شاخص ترکیبی ثبات سیاسی استفاده خواهد شد.  نتایج تحقیق نشان می­دهد که شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و افزایش دموکراسی در کلیة چندک­ها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین برقراری ثبات سیاسی و بهبود سطح دموکراسی عامل مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اصغرپور، حسین، کسری احمدیان و امید منیعی. 1392. «اثر بی­ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی KAPARCH.  پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی. سال 21. شمارة 68. صص 194-175.

حیدری، حسن و رقیه علی­نژاد. 1393. «رابطة بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از کشورهای اسلامی گروه دی هشت». راهبرد اقتصادی. سال3. شماره 11. صص 180-161.

دلاوری، ابوالفضل. 1394. «درآمدی انتقادی بر مفهوم و شاخص­های بی­ثباتی سیاسی: به سوی مدلی جامع و روزآمد برای سنجش بی­ثباتی سیاسی». دولت پژوهی. سال اول. شمارة 2. صص 59-93.

پناهی، محمدعادل. 1383.  «به سوی شناخت گون­ها و شاخص­ها درآمدی بر ثبات سیاسی». راهبرد. شمارة 31.  صص 34- 42

ساندرز، دیوید. 1396.  الگوهای بی­ثباتی. ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی. چاپ 3. تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.

کمیجانی، اکبر، ابراهیم گرجی و علیرضا اقبالی. 1392.  «اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی». پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. سال 21. شمارة 65. صص 82-61.

مؤتمنی، مانی. 1394. :بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون همجمعی کانونی».  جستارهای اقتصادی ایران. سال 12. شمارة 23.  صص 163-179.

Ahmed, M.U, Pulok, M.H. 2013. "The role of political stability on economic performance: the case of Bangladesh". Journal of Economic Cooperation and Development. Vol. 34. No 3. PP 61-100.

Aisen, A. & Veiga, F.J. 2011. "How Does Political Instability affect economic Growth?" IMF working paper

Alesina A. & G. Tabellini. 1989. "External Debt, Capital Flight and Political Risk". Journal of lnternational Economics. Vol 27. PP 199-220.

Alesina, A. &  D. Rodrick. 1991. "Distributive politics and economic growth".  Working paper no. 3668 (NBER, Cambridge, MA).

Alesina, A, Ozler, S, Roubini, N, & Swagel, P. 1996. "Political instability and economic growth".  Journal of Economic Growth. Vol 1. No 2.  PP 189-211. 

Alesina, Alberto & Roberto Perotti. 1996. "Income distribution, political instability, and investment". European Economic Review. Vol 40.  No 3. PP 1203-1228.

Acemoglu, D. & Johnson, S., ROBINSON, J. 2005.   INSTITUTIONS AS A FUNDAMENTAL CAUSE OF LONG-RUN GROWTH. Handbook of Economic Gmwth, Vol. IA.

Acemoglu, D. & Johnson, S. 2007. "Disease and Development: The Effect of life Expectancy on Economic Growth".  Journal of Political Economy. Vol 115. NO 6.  pp 925–985.

Barro, R. 1991. "Economic Growth in a Cross Section of Countries". Quarterly Journal of Economics. Vol 106. No 2. PP 407-443.

Benhabib, J. & A. Rustichini. 1991. "Social conflict, growth and income distribution. Mimeo."

Bertola, G. 1991. "Market structure and income distribution in endogenous growth models". Working paper No. 385

Campos, N. F., Karanasos, M. G. & T. Tan. 2012. "Two to Tangle: Financial Development, Political Instability and Economic Growth in Argentina".  Journal of Banking & Finance. Vol 36.  No 1. PP 290-304.

Cukierman, A., S. Edwards and G. Tabellini. 1992. "Seignorage and Political Instability".  American Economic Review.

Efron. B. & Tibshirani, R.J. 1993. An introduction to the bootstrap.  Chapman & Hall.

Edwards, S. and G. Tabellini. 1991.  "Explaining Fiscal Policies and Inflation in Developing Countries". Journal of International Money and Finance. Vol 10. PP 16-41.

Gasiorowski. M. J. 1995. " Economic Crisis and Political Regime Change: An Event History Analysis".  The American Political Science Review.  Vol  89. No  4. Pp  882-897.

Gupta, D. K., Madhavan M. C. & A. Blee. 1998. "Democracy, Economic Growth and Political Instability: An Integrated Perspective".  Journal of Socio Economics. Vol 27.  No 5. PP 587- 611.

Galor, O. and Weil, D.N. 2000.  "Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond". American Economic Review. Vol 90. No 4.  pp 806–828.

Grossman, H. 1991. "A General Equilibrium Theory of Insurrections". American Economic Review. Vol 81. No 4. pp 912-921.

Haggard, S &  Kaufman, R. R. 1997. The Political Economy of Democratic Transitions.  Vol 29. No 3.  Transitions to Democracy: A Special Issue in Memory of Dankwart A. Rustow  pp 263-283

Jong-A-Pin, Richard. 2009. "On the Measurement of Political Instability and its Impact on Economic Growth".  European Journal of Political Economy. Vol  25. No 1. PP 15-29.

Koenker, R., Bassett, G. 1978. Regression quantiles. Econometrica.  Vol 46. PP 33–50.

Koenker, R .& Hallock, K.F. 2001. "Quantile Regression". Journal of Economic Perspective. Vol 15. PP 143-156.

Koenker, R . 2004. "Quantile Regression for longitudinal Data".  Journal of Multivariate Analysis. Vol   91. PP. 74-89.

Koenker R. 2005.  Quantile Regression. first ed. New York: Cambridge University Press. PP 1-25.

Londregan, J.B., Poole, K.T. 1989. "Coups d'Etat and the Military Business Cycle". GSIA Working Papers from Carnegie Mellon University, Tepper School of Business.

Miljkovic ,Dragan. Rimal , Arbindra. 2008. "The impact of socio-economic factors on political instability: A cross-country analysis".  The Journal of Socio-Economics. Vol 37. PP 2454–2463.

Murdoch, J., Sandler, T. 2004. "Civil wars and economic growth: spatial dispersion". American Journal of Political Science. Vol  48. PP 138–151.

Nusrate Aziz Ahmad H. Ahmad. 2018.  "Institutions and Economic Growth: Doe Income Level Matter?".  MPRA Paper No. 83684. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/83684

ozler, S. & G. Tabellini. 1991. "External Debt and Political Instability".  NBER Working Paper.

Qureshi, Muhammad N., Karamat Ali & Imran Rafi Khan . 2010." Political Instability and Economic Development: Pakistan Time-Series Analysis".  International Research Journal of Finance and Economics. Vol  56.  PP 179-192.

Tabellini, G. & A. Alesina. 1990.  "Voting on the Budget Deficits". American Economic Review.

Uddin, Md Akther. Ali, Md Hakim. Masih ,Mansur. 2017.  Plitical stability and growth: An application of dynamic GMM and quantile regression.  Economic Modelling. Vol 64. PP 610-62.

Yilmaz, B., Levent, A. 2015. Impact Econ. freedom, political Stab. Econ. growth USA Emerg. Asian.