شناسایی کژکارکرد های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران: تحلیل کیفی دیدگاه ها و تجربیات پژوهشگران برتر ، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش در کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 22 نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش کشور در سال 98-1397 به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان و تأییدپذیری داده ها برای مقبولیت مطالعه، مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که پدیده کژکارکردی های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران در مرحله قبل از پژوهش در قالب "لابی گری در تعریف پروژه"، " عدم توجه به نیازسنجی پژوهش" و " در نظر نگرفتن اهمیت ذی نفعان پژوهش"، در مرحله انجام پژوهش در قالب " عدم رعایت مالکیت فکری و معنوی"، " کم کاری استاد در تحقیق دانشجویی"، " عدم قوام روش شناختی"، " کاهش میزان تحلیل مسائل"، " خرید و فروش مقاله و پایان نامه"، " سرقت علمی"، " داده سازی"، "جعل و تحریف داده"، و در مرحله بعد از انجام فرایند پژوهش ، "ضعف در کاربردی کردن نتایج پژوهش"، "مشکلات داوری" و " همپوشانی انتشارات و کیفیت پایین بعضی مجلات" اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات