شناسایی کژکارکرد های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران: تحلیل کیفی دیدگاه ها و تجربیات پژوهشگران برتر ، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش در کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 22 نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش کشور در سال 98-1397 به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان و تأییدپذیری داده ها برای مقبولیت مطالعه، مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که پدیده کژکارکردی های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران در مرحله قبل از پژوهش در قالب "لابی گری در تعریف پروژه"، " عدم توجه به نیازسنجی پژوهش" و " در نظر نگرفتن اهمیت ذی نفعان پژوهش"، در مرحله انجام پژوهش در قالب " عدم رعایت مالکیت فکری و معنوی"، " کم کاری استاد در تحقیق دانشجویی"، " عدم قوام روش شناختی"، " کاهش میزان تحلیل مسائل"، " خرید و فروش مقاله و پایان نامه"، " سرقت علمی"، " داده سازی"، "جعل و تحریف داده"، و در مرحله بعد از انجام فرایند پژوهش ، "ضعف در کاربردی کردن نتایج پژوهش"، "مشکلات داوری" و " همپوشانی انتشارات و کیفیت پایین بعضی مجلات" اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی ترشیزی، ح. ا.، و نوبخت، ج. (1386). بررسی ارتباط بین دانشگاه و صنعت و دولت از دیدگاه سیستمی. آموزش مهندسی ایران، 9(34)، 115-131.
ارفع بلوچی, ف.، کارشکی، ح.، و آهنچیان، م. ر. (1390).ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی. مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران، ایران، 72 آذر 1390.
افشار، ا. (1391). ضرورت و اهمیت پژوهش و جایگاه آن در جامعه. قابل دسترس در http://www.tabnak.ir/fa/news/290998
امینی ، انصار (1395). تأمل در مورد حذف 58 مقاله توسط محققان ایرانی از مجلات دو ناشر.https://sites.kowsarpub.com/scinews/articles/89570.html
ایسنا. (1395)، وضعیت تکان‌دهنده مقاله‌های علمی در ایران. قابل دسترس در https://www.isna.ir/news/95061006817
جمالی پاقلعه، م.، و شفیع زاده، ا. (1391). رویکرد تحلیلی مقایسه ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته، فصلنامه تخصصی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، 8(13)، 23-34.
خواجه، ح. (1396). بررسی و نقد نظریه کارکردگرایی ساختاری و کارکردگرایی جدید. مطالعات سیاسی بین المللی، 2(3)، 13-34.
ریتزر،ج. (1382). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر [م. ثلاثی، ترجمه فارسی]. چاپ 7. تهران: علمی.
 سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (1394). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ 28. تهران: آگه.
شریفی، م.، فلاح نژاد، ل.، و برزگر، ح. (1395). گزارش اقدامات مقابله با تخلفات علمی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شریفی، و. (1382). ارزیابی کیفی پژوهش. تازه های علوم شناختی، 5(4)، 108-110.
طایفی، ع. (1378). فرهنگ علمی-پژوهش ایران(بررسی قابلیت ها و تنگناها). فصلنامه سیاست گذاری علم و پژوهش، رهیافت، 9(21)، 47-53.
فتحی واجارگاه، ک. (1385). نیاز سنجی پژوهشی (مسأله یابی پژوهشی و اولویت بندی طرح های تحقیقاتی ) ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی). تهران: آییژ.
فضل الهی، س. (1391). عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش های دانشجویی. اسلام و پژوهش‌های تربیتی، 4(1)، 165- 184.
محمدپور، ا. (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش. چاپ 2. تهران: جامعه شناسان.
مطلبی فرد، ع. ر. (1395). شناسایی و اعتبارسنجی مدل تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری کژکارکردی های دانشجویان در آموزش عالی. [رساله دکتری]. تهران: دانشگاه خوارزمی.
منصوریان، ی. (1393). پاسداشت " اخلاق پژوهش" با احترام به حقوق همه "ذی نفعان" پروژه های تحقیقاتی. کتاب ماه کلیات، (197)، 27-33.
نامداریان، ل.، حسن زاده، ع. ر.، و مجیدپور، م. (1393). ارزیابی تأثیر آینده نگاری بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری. مدیریت نوآوری، 3(2)،73-102.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1394). دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی. قابل دسترس در https://rppc.msrt.ir/fa/download/889
References
Afshar, A. (2012). [Necessity and importance of research and its place in society (Persian)]. Retrieved from http://www.tabnak.ir/fa/news/290998
Ahmadi Torshizi, H. A., Nobakht, J. (2007). [A systematic approach to the relations between university , industry and government (persian)]. Iranian Journal of Engineering Education, 9(43), 115-131. [DOI:10.22047/IJEE.2007.552]
Arfaa, B., Karshki, H., & Ahanchian, M. R. (2011). [The need for research needs assessment in organizational research (Persian)]. Paper presented at The 2nd  National Conference on Research and Technology Management, Tehran, Iran, 18 December 2011. https://www.civilica.com/Paper-NCRT02-NCRT02_068.html
Fathi Vagargah, K. (2006). [Researeh needs assessment priority setting in research ‪planning (Persian)]. Tehran: Aiij. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/958118
Fazlollahi, S. (2012). [Deterrents affecting student research (Persian)]. Islam va Pazhuheshhaye Tarbiyati, 4(1), 165-184. http://eslampajoheshha.nashriyat.ir/node/74
Gilbert, F. J., & Denison, A. R. (2003). Research misconduct. Clinical Radiology, 58(7), 499-504. [DOI:10.1016/S0009-9260(03)00176-4]
Guba, E. G., & Lincoln Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, Sage. https://books.google.com/books?id=k_zxEUst46UC&dq
Isna. (2016). [The shocking situation of scientific articles in Iran (P{ersian)]. Retrieved from https://www.isna.ir/news/95061006817
Jamali Paghaleh, M., & Shafiezadeh, E. (2012). [Comparative analytic approach to research & development in iran and some developed countries (Persian)]. Journal of Science & Technology Parks and Incubators, 8(31), 23-34. http://www.roshdefanavari.ir/Article/13930525134761715
Khajeh, H. (2017). [Review and critique of the theory of structural functionalism and new functionalism (Persian)]. International Political Studies, 2(3), 13-34. http://psi.saminatech.ir/Article/1396112720582160888
Leal Filho, W., Morgan, E. A., Godoy, E. S., Azeiteiro, U. M., Bacelar-Nicolau, P., Ávila, L. V., et al. (2018). Implementing climate change research at universities: Barriers, potential and actions. Journal of Cleaner Production, 170, 269-277. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.09.105]
Mansorian, Y. (2014). [Protecting “research ethics” with respect for the rights of all “stakeholders” of research projects (Persian)]. Ketabe Mah Kolliat, (197), 27-33. https://www.magiran.com/paper/1257243
Matlabifard, A. R. (2016). [Identifying and validating the model for explaining the factors affecting the formation of students’ dysfunctions in higher education(Persian) [PhD dissertation]. Tehran: Kharazmi University.
Ministry of Science, Research and Technology. (2015). [Instructions on how to investigate research violations (Persian)]. Retrieved from https://rppc.msrt.ir/fa/download/889
Mohamadpour, A. (2013). [Qualitative research method anti-method (Persian)]. Tehran: Jameeshenasan. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2268623
Namdarian, L., Hassanzadeh, A. R., & Majidpour, M. (2014). [Evaluating the impacts of foresight on Science, Technology and Innovation (STI) policy-making (Persian)]. Innovation Management Journal, 3(2), 73-102. http://www.nowavari.ir/article_14719.html
Pavel, A. P. (2012). The importance of quality in higher education in an increasingly knowledge-driven society. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(1), 120-127. https://ideas.repec.org/a/hur/ijaraf/v2y2012i1specialp120-127.html
Ritzer, G. (2003). Contemporary sociological theory [M. Salasi, Persian Trans]. 7th ed. Tehran: Elmi. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/513307
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2015). [Research methods in behavioral sciences (Persian)]. 28th ed. Tehran: Agah. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1042719
Sharifi, M., Fallahzadeh, L., & Barzegar, H. (2016). [Report on measures to combat scientific violations (Persian)]. Tehran: Markaze Nashre Daneshgahi.
Sharifi, V. (2003). [Qualitative evaluation of research (Persian)]. Journal of Advanced in Cognitive Science, 5(4), 108-110. http://icssjournal.ir/article-1-310-fa.html
Sox, H. C., & Rennie, D. (2006). Research misconduct, retraction, and cleansing the medical literature: Lessons from the Poehlman case. Annals of Internal Medicine, 144(8), 609-613. [DOI:10.7326/0003-4819-144-8-200604180-00123] [PMID]
Strauss, A. and Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed. London: Sage Publications. https://books.google.com/books?id=wTwYUnHYsmMC&dq
Tayefi, A. (1999). [Iranian scientific-research culture (Check the capabilities and bottlenecks) (Persian)]. Rahyaft, 9(12), 47-53. http://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13252.html
Titus, S. L., Wells, J. A., & Rhoades, L. J. (2008). Repairing research integrity. Nature, 453(7198), 980-2. [DOI:10.1038/453980a] [PMID]