بررسی ابعاد جدید امنیت در دستورکار بین المللی مطالعه موردی اقدامات عملی دولت های سوئد،کانادا و ژاپن (2015-2018)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد

2 کارشناس ارشد، گروه حقوق و علوم سیاسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ابعاد جدید امنیت در دستورکار بین المللی با تاکید بر سند «توسعه هزاره» و سند «توسعه پایدار» است، بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که ابعاد جدید امنیت مطابق با این دو سند کدام اند؟ و کدام کشورها به عنوان موفق ترین کشورها در این زمینه عمل کرده اند؟ به همین منظور این پژوهش در کنار بررسی تحول مفهوم امنیت در بعد نظری روابط بین الملل (گذار از مفهوم امنیت مضیق و محدود به امنیت موسع) به بررسی مطالعه موردی اقدامات عملی سه کشور ژاپن، سوئد و کانادا به عنوان موفق ترین دولت ها از سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا در زمینه ابعاد جدید امنیت بر اساس گزارش سال 2018 سازمان ملل با عنوان «رتبه بندی کشورها براساس میزان پیشرفت در اجرای اهداف سند توسعه پایدار» می پردازد. چهارچوب نظری این پژوهش آراء مکتب کپنهاگ به نمایندگی بری بوزان در جهت طرح مفهوم امنیت موسع می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد همراه با تحول مفهوم امنیت در بعد نظری ادبیات روابط بین الملل، در عرصه ی عملی نیز برخی از دولت ها گام های بسیار جدی در راستای ابعاد جدید امنیت برداشته اند و بسیار موفق عمل کرده اند. این پژوهش یک پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعه موردی می باشد و اطلاعات و داده ها از طریق منابع استنادی و مجازی جمع آوری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات