واکاوی سبک نوین زندگی عصر پسا کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی

چکیده

هدف : ویروس کرونا و بیماری کووید ١٩ دنیا را درنوردید و مشکلات عدیده ای برای جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته بوجود آورد و سیستم ها و ساختارهای نظم موجود از جمله سبک زندگی انسان ها را تغییر داد. سبک زندگی را به دو دورۀ متمایز و متفاوت پیش و پس از آن پدیده می توان تقسیم نمود. از این منظر کلمه پسا کرونا به معنی آغاز دوره ای جدید و متفاوت از جهان در نظر گرفته می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی ابعاد سبک زندگی نوین جوانان در دوران پسا کرونا است که در بهار سال 1399 در شهرستان نی ریز استان فارس انجام گرفت.
روش شناسی پژوهش: روش مطالعه این پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدار شناختی می باشد که داده‌های آن از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار ‌یافته گردآوری گردید که در آن به کمک روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند از 21 نفر از شهروندان نی ریزی مصاحبه شد.
یافته ها: پس از تحلیل داده‌های کیفی شش مضمون اصلی شناسایی شد که عبارتند از: سبک زندگی سلامت محور ، سبک زندگی خانواده محور ، سبک زندگی رسانه محور ، سبک زندگی اجتماع محور ، سبک زندگی فرهنگ محور و سبک زندگی فراغت محور و هر کدام از اینها دارای زیر مقولات فرعی هستند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که ویروس کرونا ،علیرغم هزینه هایی که شیوع آن بر جامعه تحمیل نمود ، فرصتی مناسب برای بازنگری و بازاندیشی در سبک زندگی را فراهم نمود و سبک زندگی را در جامعه با تحولات عظیم مواجه ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات