راهبردهای تحقق مأموریت آموزشی در دانشگاه کارآفرین: رویکرد ترکیبی سنتز چارچوب و گروه کانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارزیابی سیاست و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده تربی تبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آموزش از دیرباز مأموریت اصلی دانشگاه بوده است. امروزه، با توجه به اهمیت نقش آفرینی هرچه بیشتر دانشگاه و تحول آنها به سمت کارآفرینی و جامعه‌محوری، مأموریت آموزش نیز در آنها دچار تحول شده‌است. این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای موثر در تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین، به مرور نظام‌مند پژوهش‌های پیشین داخلی می‌پردازد؛ و به این سوال پاسخ می‌دهد که چه راهبردهایی می‌توانند در تحقق مأموریت آموزش در دانشگاه کارآفرین در کشور مطرح باشند. علت تمرکز بر پژوهش‌های داخلی مد نظر قرار دادن ابعاد مطرح جهانی در کنار ابعاد بومی ارائه شده در پژوهش‌های داخلی است. جستجو در سال 1398 صورت گرفت و هیچ محدودیت زمانی برای انتخاب مقالات در نظر گرفته نشد. با استفاده از رویکرد سنتز چارچوب، چارچوب مفهومی تحقق ماموریت آموزش دانشگاه کارآفرین بازطراحی شد. این چارچوب مفهومی از سه محور (استاد، دانشجو ونهاد سازمانی)، نه مقوله اصلی، هجده مقوله فرعی تشکیل شده‌است. همچنین، با استفاده از گروه کانونی، بیست‌وسه راهبرد متناظر با مقوله‌های فرعی شناسایی گردیدند. مضامین مطرح شده در پژوهش‌های داخلی تحت عنوان اقدام‌ها ذیل راهبردها ارائه شدند. شناسایی روند صعودی توجه محققان به موضوع دانشگاه کارآفرین در کشور از دیگر یافته‌های این پژوهش است. نتایج این پژوهش، به عنوان مرحله ابتدایی در شناسایی راهبردها و نمونه اقدام‌ها در تحقق مأموریت آموزش دانشگاه کارآفرین می‌تواند مورد استفاده سایر پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه آموزش عالی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات