دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-220 

مقاله پژوهشی

1. جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی

صفحه 1-48

همایون حمیدی؛ مهرزاد سرفرازی