دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 2-223 

مقاله پژوهشی

1. عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران

محمدتقی خوبرو؛ روح الله ابراهیمی


2. بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی

محمود مشهدی احمد؛ آترینا اورعی


5. بررسی کارایی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایران

محمدعلی رمضانی؛ مرتضی قلیچ؛ سارا اسمی زاده؛ پری السادات حاج سید جوادی؛ فاطمه جعفری؛ عذرا فرامرزی؛ سمیه رضائی؛ مریم مهارتی