دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 1-142 

مقاله پژوهشی

1. جهانی شدن مدیریت

صفحه 1-18

سید مهدی الوانی