کلیدواژه‌ها = مشارکت
پدیدارشناسی موانع اجرای حکمرانی مشارکتی در نهادهای آموزشی و پژوهشی

دوره 12، شماره 44، آذر 1401، صفحه 189-164

10.22034/sspp.2022.553544.3193

حمیدرضا نعمت الهی؛ حیدر احمدی؛ الهه اسدالهی دهکردی


طراحی مدل حکمرانی مشارکتی با رویکرد ترکیبی: زمینه مدیریت تقاضای برق در ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 184-208

احسان ذبیح زاده؛ سعید صیاد شیرکش؛ فریده حق شناس کارشانی


ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 73-92

سعید کشاورزی؛ بیِژن خواجه نوری؛ اسفندیار غفاری نسب


کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 49-78

سید علی رحمان زاده