کلیدواژه‌ها = آمریکا
جنگ تجاری آمریکا و چین: علل و پیامدهای آن

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 134-154

مژگان قربانی


تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی

دوره 7، شماره 23، مرداد 1396، صفحه 43-60

سعیده مرادی فر؛ عنایت الله یزدانی