کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
طراحی الگوی مشارکت شهروندان در خط مشی های نظام آموزشی و پرورشی ایران با رویکرد چندروشی

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحه 66-93

10.22034/sspp.2023.562459.3291

حمیدرضا ابراهیمی کیاسری؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده


سیاست خصوصی‌سازی مدارس دولتی: ارزیابی طرح "مدارس خرید خدمات" در استان قم

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 416-438

محمدعلی فاطمی نیا؛ نجمه عباسی


آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق 1404

دوره 10، شماره 34، خرداد 1399، صفحه 56-80

ازیتا اخلاقی؛ بهرام صالح؛ مهدی نویدادهم