موضوعات = سیاستگذاری عمومی
راهبردنگاری جرائم بانکی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی

دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 60-83

حسین بیگی؛ جمال بیگی؛ فاطمه احدی


ارایه راهبردهای بهره وری سرمایه انسانی با استفاده از رویکرد فازی در سازمان های پروژه محور

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 42-61

احمدرضا دالوند؛ حمیدرضا عباسیان؛ مهدی روان شادنیا؛ احسان اله ضیغمی


فراترکیب سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری درایران

دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 384-417

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ اطهره دولت کردستانی


نقش شبکه‌های خط‌مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 70-95

آتنا شکیبا؛ نگین مهربان قهفرخی؛ جواد معدنی


بررسی تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران و کشورهای منتخب

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 164-183

هادی لطفی؛ کرم الله دانشفرد؛ مرتضی موسی خانی


مدیریت بهینه عرصه های خدمت وظیفه عمومی: ارائه مدل سیاستگذاری

دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 184-205

سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه


مطالعه کیفی سنخ شناسی همنوایی گروهی و نقش آن در گسترش گروه داعش

دوره 10، شماره 35، شهریور 1399، صفحه 180-206

ناهید زینی حسنوند؛ کرم اله جوانمرد


طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران عالی دولتی با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 33، اسفند 1398، صفحه 54-79

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 2-23

محمدتقی خوبرو؛ روح الله ابراهیمی


تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 21-38

هادی ثنائی پور


مقایسه سیاست‏گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 113-132

مهدی عسکری؛ محمدحسن الهی منش؛ رضا پریزاد


خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 205-223

علی اصغر فیروزجائیان؛ وحید جان محمدی لرگانی