بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 109-124

معصومه مطلق؛ ندا جعفری گلنسایی


جهانی‌‌‌‌شدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه‌ی ساختار– کارگزار

دوره 6، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 130-166

سعیده سادات گرامیان؛ محمد رضاپورقوشچی


سناریوهای سیاستی توسعه صادرات پتروشیمی در افق 1414 با رویکردی آینده‌پژوهانه

دوره 13، شماره 49، اسفند 1402

10.22034/sspp.2023.2005798.3443

هدا نجف پور؛ میثم شیرخدایی؛ حسنعلی آقاجانی؛ جواد سلطانزاده


طراحی الگوی مشارکت شهروندان در خط مشی های نظام آموزشی و پرورشی ایران با رویکرد چندروشی

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1402، صفحه 66-93

10.22034/sspp.2023.562459.3291

حمیدرضا ابراهیمی کیاسری؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده


کووید 19 و سیاستگذاری مبتنی بر اجماع پساواشنگتنی و احیای نهادگرایی؛ گذار از نئولیبرالیسم

دوره 11، شماره 41، اسفند 1400، صفحه 72-91

محمد لعل علیزاده؛ محسن دیانت؛ زینب شکیبایی؛ سروش رستمی گوران


طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 23، مرداد 1396، صفحه 73-93

حسن صفرنیا؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی


ارزیابی تأثیر رسانه‌های مختلف بر میزان مشارکت در جنبش‌های محیط‌زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت ایران

دوره 7، شماره 25، بهمن 1396، صفحه 73-92

سعید کشاورزی؛ بیِژن خواجه نوری؛ اسفندیار غفاری نسب


تحلیل تأثیر و تاثر اهم مسائل سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

دوره 11، شماره 40، آذر 1400، صفحه 74-100

الهام یعقوبی؛ پگاه نوشیروان بابلی؛ سارا محمدی؛ هادی خانمحمدی


هوش فرهنگی و رهبری جهانی

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 93-110


موانع همکاری دولتها در مسائل زیست محیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی گرایی

دوره 9، شماره 30، خرداد 1398، صفحه 93-111

مرتضی شکری؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی