دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 11-292 (ویژه‌نامه انقلاب، آموزش عالی و جامعه) 

مقاله پژوهشی

2. شناسایی و تحلیل رویکردهای موجود و مطلوب در صنایع فرهنگی کشور مبتنی بر دیدگاه ذینفعان

صفحه 17-39

سیاوش ملکی‌فر؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ آرش موسوی


8. جایگاه حقوق معلولین در حوزۀ حقوق شهری

صفحه 137-163

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ زهرا شیرزاد نظرلو


بخش ویژه انقلاب

13. انقلاب

صفحه 253-288

آسیه حایری یزدی