دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 1-204 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر جهانی شدن بر توسعه ی شهری

صفحه 1-16

نادر زالی؛ سمیه اشرفی