دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 11-350 (ویژه نامه محیط زیست و جامعه) 

مقاله پژوهشی

2. آثار خارجی آموزش رسمی بر حفظ جنگل‌ها

صفحه 17-34

وحید مهربانی؛ فریده خدادادی


4. مدلِ داده‌بنیاد بررسی جامعه‌شناختی حکمرانی آب در بحرانِ دریاچه‌ی ارومیه

صفحه 53-72

عبدالحمید افسری؛ سعید حاجی ناصری؛ محمد فاضلی؛ داود فیرحی


11. بازتولید ساختار رانتی در ایران

صفحه 203-221

نسرین قنواتی؛ مجید وحید؛ احمد ساعی؛ سید علیرضا ازغندی